Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Projekty

Zobrazené 1-30 z 31
Rozvoj turizmu na území mesta Galanta 1

Rozvoj turizmu na území mesta Galanta

Dátum: 1. 12. 2021

Mesto Galanta bude mať novú Turisticko-informačnú kanceláriu, vďaka dotácie z Fondu na podporu Trnavského kraja, o ktorú sa mesto Galanta uchádzalo s projektom "Podpora turizmu na území Galanty" v tomto roku.

Materská škôlka Clementisove sady sa bude rozširovať

Materská škôlka Clementisove sady sa bude rozširovať

Dátum: 25. 1. 2021

Materská škôlka Clementisove sady sa bude rozširovať o nový pavilón a výsledkom realizácie projektu bude aj obnova a zateplenie celej budovy.

stála tabula

Mesto Galanta úspešné v projekte Interreg V-A SK-HU

Dátum: 24. 8. 2020

Mesto Galanta bolo v spolupráci s maďarským mestom Oroszlány úspešné v medzinárodnom projekte Interreg V-A Slovensko-Maďarsko / Fond malých projektov Rába-Dunaj-Váh.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Moderné technológie – Galanta na ceste SMART"

Dátum: 21. 7. 2020

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti bolo ukončené k 03.08.2020.

Mesto Galanta, bude vzdelávať svojich obyvateľov v oblasti životného prostredia.

Mesto Galanta, bude vzdelávať svojich obyvateľov v oblasti životného prostredia.

Dátum: 2. 3. 2020

Vďaka projektu EkoSepar Galanta, mesto môže realizovať informačné aktivity pre obyvateľov mesta Galanta v oblasti životného prostredia.

Základná škola G. Dusíka v Galante získa nové odborné učebne

Základná škola G. Dusíka v Galante získa nové odborné učebne

Dátum: 29. 1. 2020

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky.

Logo operačného programu

Wifi pre mesto Galanta

Dátum: 29. 1. 2020

V Galante širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s zadarmo.

Obnova fasády Renesančného kaštieľa

Dátum: 17. 1. 2020

Mesto Galanta v roku 2019 požiadalo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“

Galanta na špirále storočiami

Galanta na špirále storočiami

Dátum: 17. 1. 2020

V roku 2019 mesto Galanta pokračovalo v rekonštrukcií Juhovýchodnej veže Neogotického kaštieľa v Galante v duchu myšlienky „Galanta na špirále storočiami“.

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Galanta

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Galanta

Dátum: 30. 10. 2019

Mesto Galanta ako prijímateľ pomoci realizovalo prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia projekt s názvom „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesta Galanta“.

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, Štefánikova v Galante prostredníctvom vybavenia odborných učební.

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, Štefánikova v Galante prostredníctvom vybavenia odborných učební.

Dátum: 29. 1. 2019

Ďalšou základnou školou, ktorá si vďaka úspešnému projektu vynoví svoje odborné učebne je ZŠ Štefánikova.

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídlisko SNP v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídlisko SNP v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie

Dátum: 29. 1. 2019

Základná škola Sídlisko SNP v Galante sa rozhodla posilniť vzdelávanie svojich žiakov v oblasti prírodných vied.

Moderná doba - Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským.

Moderná doba - Moderné učebne v Základnej škole Zoltána Kodálya v Galante s vyučovacím jazykom maďarským.

Dátum: 29. 1. 2019

Mesto Galanta sa prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu uchádzalo o podporu projektu s názvom Moderná doba,

Obnova ružovej záhrady pred Renesančným kaštieľom v Galante

Dátum: 23. 10. 2018

Mesto zrealizovalo ďalší úspešný projekt s názvom „Obnova ružovej záhrady Esterháziovcov“.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Ďalší úspešný projekt pre mesto Galanta – „Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta“

Dátum: 19. 7. 2018

Mesto Galanta sa uchádzalo o získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 183 822,00 € z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Obnovené okná neogotickej miestnosti juhovýchodnej veže NGK

Obnovené okná neogotickej miestnosti juhovýchodnej veže NGK

Dátum: 19. 1. 2018

Mesto Galanta aj v roku 2017 pokračovalo v obnove Neogotického kaštieľa.

Cyklotrasa so smeru Kolónia – Galanta 1

Cyklotrasa so smeru Kolónia – Galanta

Dátum: 15. 12. 2017

Úspech projektu na vybudovanie cyklotrás v meste Galanta

projekt_

PODANÉ PROJEKTY MESTOM GALANTA

Dátum: 19. 5. 2017

PODANÉ PROJEKTY MESTOM GALANTA
rok_2017
rok_2016
rok_2015

logo

Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania

Dátum: 26. 11. 2013

Mesto Galanta sa prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie uchádzalo o podporu projektu s názvom „Aktívne starnutie prostredníctvom vzdelávania“, ITMS kód projektu 26120130046. Cieľom projektu je podporiť zdravé a aktívne starnutie seniorov v meste Galanta prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho programu „AKTÍVNY SENIOR“. Program bude pozostávať zo štyroch vzdelávacích aktivít:

logo opv

Modernizácia vyučovania prostredníctvom Daltonskej metódy

Dátum: 16. 12. 2011

Cieľom projektu bolo zavedenie reformnej metódy výučby na ZŠ G. Dusíka pre celý prvý stupeň a skvalitnenie vzdelávania so zameraním na získanie kompetencií nevyhnutných pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Uskutočnením projektu sa predmetná základná škola stala jedinou na Slovensku, kde bol daltonský plán výučby aplikovaný na celý prvý stupeň. Cieľom zavedenia prvkov daltonu je pomôcť žiakom v tom, aby sa väčšiu časť predpísaného učiva naučili samostatne, prišli na vlastné riešenia úloh, mali radosť z dosiahnutých úspechov, vzájomne spolupracovali, plánovali si splnenie práce, prípadne sa poučili z neúspechov.

Rekultivácia skládky inertného odpadu Galanta - Javorinka

Rekultivácia skládky inertného odpadu Galanta - Javorinka

Dátum: 15. 12. 2011

Cieľom projektu bolo uskutočnenie uzavretia a rekultivácie skládky inertného odpadu v meste Galanta - časť Javorinka. Skládka sa rekultivovala pre parkové účely pokrytím povrchu trvalým trávnatým porastom - parkovým trávnikom. Plocha takto upraveného skládkového telesa je v rozmere 7 737 m2.

OPZP

Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

Dátum: 15. 12. 2011

Mesto získalo projekt umožňujúci skvalitniť separovaný zber odpadov.

OPZP

Zvýšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov mesta Galanta

Dátum: 15. 12. 2011

Nákup zametacích vozidiel
Cieľom projektu bolo skvalitnenie života obyvateľstva mesta zlepšením kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok pochádzajúcich z dopravy. Zámerom bolo obstaranie dvoch viacúčelových zametacích strojov, ktoré umožňujú čistenie tak hlavných ciest ako aj úzkych uličiek.

OPZP

Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Galanta – Zámocká Lúka

Dátum: 15. 12. 2011

Cieľom projektu bolo vybudovanie kompletnej infraštruktúry kompostárne, využitím technológie riadenej aerofóbnej termofilnej fermentácie na materiálové zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Projekt umožňuje trvalo riešiť problém nakladania s BRO vrátane kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta.

ROP_logo_0

Starajme sa dôstojne o budúcnosť našich detí

Dátum: 15. 12. 2011

Rekonštrukcia ZŠ Zoltána Kodálya

ROP_logo_0

Modernizácia domova dôchodcov - Patria v Galante

Dátum: 15. 12. 2011

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rekonštrukciou a modernizáciou Domova dôchodcov Patria. Projekt umožnil zlepšiť tepelno-technické vlastnosti obvodových konštrukcií, predĺžiť životnosť budovy, zveľadiť interiér a zabezpečiť debarierizáciu.

Geothermal Communities

Geothermal Communities

Dátum: 14. 12. 2011

Geothermal Communities je projekt iniciatívy CONCERTO, spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu.

ROP_logo

Rozvoj intravilánu - modernizácia centrálnej mestskej zóny mesta Galanta

Dátum: 13. 12. 2011

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a zatraktívnenie mesta Galanta prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev pre obyvateľov a návštevníkov. Projekt nadväzuje na rozvojové aktivity mesta zamerané na modernizáciu infraštruktúry, intravilánu a občianskeho vybavenia.

ROP_logo

Obnova severného krídla Neogotického kaštieľa a revitalizácia mestského parku v Galante

Dátum: 13. 12. 2011

Cieľom projektu financovaného z Regionálneho operačného programu bola obnova severného krídla Neogotického kaštieľa s priľahlým historickým parkom na galerijné, kultúrno-spoločenské a osvetové účely v meste Galanta. Zásadnou zmenou je znova nadobudnutá funkčnosť pamiatky, oživenie doteraz zanedbanej stavby, zmenený celkový výzor a upravené okolie - historický park.

Vzdelávanie zamestnancov Mesta Galanta

Vzdelávanie zamestnancov Mesta Galanta

Dátum: 10. 1. 2010

Cieľom projektu bolo prispieť prostredníctvom podpory vzdelávania zamestnancov Mesta Galanta k zvýšeniu kvality programov celoživotného vzdelávania s cieľom zvýšenia adaptability a kvality pracovnej sily. Naplnenie uvedeného hlavného cieľa bolo podmienené dosiahnutí nasledujúcich čiastkových cieľov:

Zobrazené 1-30 z 31

Môže vás zaujímať viac