Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výšky sadzieb

Sadzby k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Daň z nehnuteľnosti - pozemky

Druh pozemku
Lokalita
Hodnota pôdy
v € /m2
Ročná sadzba dane v % z hodnoty pôdy
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
Galanta, Javorinka 1,0841 0,50 %
Nebojsa 1,0834 0,50 %
Hody 1,0774 0,50 %
Trvalé tráv. porasty
celé územie mesta 0,1218 0,50 %
Lesné pozemky a rybníky
Galanta, Javorinka 1,0841 0,50 %
Nebojsa 1,0834 0,50 %
Hody 1,0774 0,50 %
Záhrady
celé územie mesta 4,64 0,80 %
Zastavaná plocha a nádvoria, ostatná plocha
celé územie mesta 4,64 0,80 %
Stavebné pozemky
celé územie mesta

 46,47

0,80 %

Daň z nehnuteľnosti - stavby

Druh stavby
Lokalita
Ročná sadzba dane v €/m2
Stavby na bývanie
 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)

celé územie mesta 0,35
  0,10
Samostatne stojaca garáž
 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)

celé územie mesta 1,00
  0,10
Stavby hromadných garáží
celé územie mesta 1,00
Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
celé územie mesta 1,00
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)

celé územie mesta 1,00
  0,10
Stavby na pôdoh. produkciu
 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)
celé územie mesta 0,35
  0,10
Priemyselné stavby


 

 

 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)
celé územie mesta 2,50
ul. Hviezdoslavova, Jazerná, Vajanského, Hlavná, Mierové námestie, sídlisko Zornička 2,80
  0,10
Stavby na ost. podnik. činnosť
 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)
celé územie mesta 3,00
  0,10

Ostatné stavby

 • príplatok za podlažie (podzemné, nadzemné)
celé územie mesta 1,20
  0,10

Daň z nehnuteľnosti - byty

Druh
Lokalita
Ročná sadzba dane v €/m2
Byty
celé územie mesta 0,35
Nebytový priestor
celé územie mesta 1,00
Nebytový priestor na podnikateľské účely
celé územie mesta 3,00

 

Ostatné miestne dane

Druh dane
identifikácia
Sadzba dane v €
Daň za psa
Pes v činžiaku 43
  V rodinnom dome rad. zástavby 15
  V rodinnom dome v meste 10
  V rodinnom dome (Nebojsa, Javorinka a Hody) 10
  V objektoch na podnikanie 60
     
Daň za užívanie VP
Zriadenie letných terás 0,10 €/ m2 a deň
  Ambulantný predaj  1,70 €/ m2 a deň
  Vystavenie tovaru 1,70 €/ m2 a deň
  Skládky stavebného materiálu, zariadenia alebo iného materiálu                  0,40 €/ m2 a deň
  Umiestnenie cirkusu, lunaparku 0,20 €/ m2 a deň
  Trvalé parkovanie:  
 
 • osobné auto
0,07 €/ m2 a deň
 
 • osobné auto pre osoby ZŤP  odkázané na individuálnu dopravu 
0,00 €/ m2 a deň
 
 • dlhodobo stojace vozidlo
1,20 €/ m2 a deň
 
 • dlhodobo stojace vozidlo dočasne vyradené z evidencie vozidiel
1,60 €/ m2 a deň
  Prenosné reklamné tabule 0,40 €/ m2 a deň
     
Daň z ubytovania
Vo všetkých ubytovacích zariadeniach

1,00 €/ osobu a prenocovanie

Daň predajné automaty
Teplé nápoje 132,77 €/ ročne
  ostatné 99,58 €/ ročne
     
Daň za nevýherné hracie prístroje
  99,58 €/ ročne
     

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Druh poplatku
Platiteľ poplatku
Sadzba dane v €
KO a DSO

Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom

Fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť

0,17 €/ deň

 

0,17 €/ deň

 

Právnická osoba a podnikateľ

 
 
 • školy a školské zariadenia
0,17 €/ deň pri koeficiente 1
 
 • ostatní
0,17 €/ deň pri koeficiente 1
 
 • reštauračné zariadenia s počtom miest na poskytovanie služby
0,17 €/ deň
 
Množstvový zber – KO

 

Množstvový zber – DSO
 

0,065 €/ l pri frekvencii vývozu 1 krát za 7 dní

0,056 €/ kg

Miestny poplatok za rozvoj

Druh poplatku
Platiteľ poplatku
Sadzba dane v €/m2

Stavby na bývanie 

Fyzické a právnické osoby 30,00 €
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

Fyzické a právnické osoby

30,00 €

Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

Fyzické a právnické osoby 30,00 €

Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

Fyzické a právnické osoby 30,00 €

Ostatné stavby

Fyzické a právnické osoby

30,00 €

Môže vás zaujímať viac