Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídlisko SNP v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídlisko SNP v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie

Základná škola Sídlisko SNP v Galante sa rozhodla posilniť vzdelávanie svojich žiakov v oblasti prírodných vied.

Základná škola Sídlisko SNP v Galante sa rozhodla posilniť vzdelávanie svojich žiakov v oblasti prírodných vied. Prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z  Integrovaného regionálneho operačného programu Základná škola SNP si zrekonštruuje svoje odborné učebne biológie a chémie. Na tento účel získalo mesto Galanta nenávratný finančný príspevok vo výške 76 313,20 € a na projekte sa finančne spolupodieľa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

Zámerom predkladaného projektu  je rekonštrukcia 2 prírodovedných učební a to 1 odbornej učebne chémie a 1 odbornej učebne biológie, vybavenie učební o zariadenie a  didaktické pomôcky. Vo výchovnovzdelávacej oblasti je cieľom prostredníctvom nového vybavenia učební rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v prírodovedných predmetoch, prispieť k zlepšeniu výsledkov žiakov v národnom aj medzinárodnom testovaní, vzbudenie záujmu o prírodné vedy a následné uplatnenie žiakov v ďalšom vzdelávaní na stredných odborných školách. Našou ambíciou je, aby žiaci dosahovali rovnako dobré výsledky nielen v humanitných predmetoch a v športe, ktoré sú v škole na tradične veľmi dobrej úrovni, ale aj v predmetoch prírodovedného zamerania, konkrétne v chémii a biológii. Našou métou je prejsť od prevažne teoretického vyučovania k vyučovaniu praktickému. Chceme umožniť žiakom, aby si postupne osvojili dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Máme na mysli najmä  rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.

 

PhDr. Marcela Mazsárová,

projektový manažér,

Dátum vloženia: 29. 1. 2019 10:12
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2019 8:15

Môže vás zaujímať viac