Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

Dane a poplatkyPozemky
Predmetom dane z pozemkov sú orné pôdy, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, záhrady, lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov a stavebné pozemky.

Stavby
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť a ostatné stavby.

Byty

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote do 31.1. bežného roka.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daň za psa

Daň platí vlastník za  psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý je chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Výška dane za psa sa určuje podľa umiestnenia predmetného psa. Sadzba dane za každého ďalšieho psa je rovnaká. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a došlo k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať čiastkové priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za NHP sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. NHP sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje a došlo k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať čiastkové priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie k dani za predajné automaty a došlo k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať čiastkové priznanie správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daň za ubytovanie

Daň vyberá a na základe predloženého hlásenia platí mesačne platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia). Platiteľ dane je povinný do 30 dní oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti – začatie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daňovník je povinný písomne požiadať správcu dane o povolenie na užívanie verejného priestranstva aspoň 3 dni pred začatím jeho užívania. Lehota 3 dní sa týka aj v prípade predĺženia doby užívania.

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je :

a)   fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

 b)   právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

 c)   podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

 Pre vyrúbenie poplatku sú rozhodné skutočnosti, ktoré sú správcovi známe k 1. januáru bežného roka. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 11/2016 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 13/2016 o podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľnosti.
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 14/2016 o podmienkach určovania a vyberania ostatných miestnych daní.

 

Poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj v Meste Galanta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2021 o miestnom poplatku za rozvoj, zo dňa 14.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019, zo dňa 11.12.2019 v znení VZN č. 13/2020, zo dňa 14.12.2020 o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2022 a ktoré je vypracované na základe zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon“).

Kto je poplatníkom za poplatok za rozvoj

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.

Čo je predmetom poplatku za rozvoj

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,

c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Predmetom poplatku za rozvoj je stavba uvedená v písm. a), b), c), d), ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Základ poplatku

Základom poplatku za rozvoj je výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3 zákona, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti realizovanej stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

 Ako sa vypočíta poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 zákona znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatok Mesto Galanta vyrubí rozhodnutím.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Mesto Galanta môže na základe žiadosti poplatníka povoliť platenie poplatku v splátkach.

Súvisiace predpisy:

  • Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 13/2020 o miestnom poplatku za rozvoj
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 22/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Príloha:

1. Oznámenie údajov k vyrubeniu poplatku

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac