Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Sociálne a zdravotné služby

socÚtvar sociálnych vecí a zdravotníctva zabezpečuje realizáciu a napĺňanie sociálneho programu mesta a sociálnu politiku v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zákon č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami a zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 • vykonáva terénnu sociálnu prácu
 • poskytuje poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov obyvateľov mesta
 • posudzuje nároky pre poskytnutie jednorazových peňažných dávok
 • zabezpečuje a vedie spisovú dokumentáciu pre nesvojprávne osoby
 • vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov pre neprispôsobivé rodiny
 • podieľa sa na vyhľadávaní občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc mesta
 • vyjadruje sa k žiadostiam o poskytnutie sociálnej pomoci pre občanov mesta
 • zabezpečuje sociálne služby
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť pre občanov
 • vykonáva sociálnu prácu s občanmi bez prístrešia
 • vedie evidenciu žiadosti o mestské - sociálne byty
 • zabezpečuje prevádzku denných centier
 • zabezpečuje stravovanie pre občanov
 • spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb
 • pripravuje podklady a návrhy pre plnenie úloh sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac