Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v oblasti OH

Výzva na oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti

Dátum: 17. 5. 2023

Mesto Galanta vyzýva fyzické osoby, ktoré užívajú nehnuteľnosť na území mesta, na podanie oznámenia vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady.
Viac v prílohe.

Biologicky rozložiteľné vrecká 1

Biologicky rozložiteľné vrecká

Dátum: 17. 5. 2023

Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na Zbernom dvore TSMG si už môžete zakúpiť aj biologicky rozložiteľné sáčky.

Označovanie zberných nádob 1

Označovanie zberných nádob

Dátum: 17. 3. 2023

Mesto Galanta v spolupráci s TSMG pokračuje s označovaním zberných nádob RFID čipmi.

Jarný zber objemného odpadu 2023  1

Jarný zber objemného odpadu 2023

Dátum: 8. 3. 2023

Mesto Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termíne od 29. marca 2023 do 4. mája 2023 bude prebiehať jarný zber objemných odpadov z domácností. Jednotlivé lokality, dátum a čas kedy bude pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v prílohe.

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta za rok 2022

Dátum: 28. 2. 2023

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť 1

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť

Dátum: 2. 2. 2023

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier. Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného odpadu. Práve on v zmesi ostatných odpadov spôsobuje zápach v nádobách a na stojiskách.

#

Košíky na BRKO do domácností

Dátum: 16. 1. 2023

Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Košíky sú určené len pre domácnosti s trvalým pobytom na území mesta Galanta a mestských častí. Viac info na plagáte v prílohe.

Biologicky rozložiteľné vrecká 1

Biologicky rozložiteľné vrecká

Dátum: 12. 1. 2023

Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zber vianočných stromčekov 1

Zber vianočných stromčekov

Dátum: 9. 1. 2023

Technické služby mesta Galanta v termíne od 9. januára do 31. januára 2023 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území mesta Galanta.

Harmonogram zberu 2023

Harmonogram zberu 2023

Dátum: 22. 12. 2022

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2023.

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021 1

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021

Dátum: 20. 9. 2022

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

NA PREDAJ - záhradný kompost a palivové drevo 1

NA PREDAJ - záhradný kompost a palivové drevo

Dátum: 16. 9. 2022

Technické služby ponúkajú obyvateľom Mesta Galanta od 20.9.2022 (po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta) možnosť zakúpiť si ne/sitovaný kompost z produkcie mestskej kompostárne určený do záhrad a palivové drevo.

#

Výsledky analýzy odpadu v meste

Dátum: 23. 6. 2022

Dňa 21.6.2022 sa na Mierovom námestí pred Mestským úradom uskutočnila analýza odpadu v meste. Výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

#

Analýza odpadu v meste

Dátum: 9. 6. 2022

Čo všetko sa nachádza v našom odpade a nemuselo byť?

Nové vozidlo na polievanie 1

Nové vozidlo na polievanie

Dátum: 17. 5. 2022

Do polievania zelene - nových záhonov a stromov sa zapojilo už druhé vozidlo TSMG. V rámci územia mesta Galanta sa Technické služby mesta Galanta starajú o cca 50 ha mestskej zelene, ktorá si v rámci každodenných činností vyžaduje aj plánované polievanie, najmä v prípade novej výsadby.

Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu 1

Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu

Dátum: 17. 5. 2022

Technické služby mesta Galanta v súčinnosti s Mestskou políciou zabezpečovali od 29. marca do 5. mája 2022 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených 48 stanovíšť.

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta

Dátum: 9. 3. 2022

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Informácia o zmene pri separovaní  „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta 1

Informácia o zmene pri separovaní „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta

Dátum: 19. 7. 2021

Na základe rozhodnutia zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK a.s. sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET, Plasty, VKM". Pracovníci TsMG to následne v separačnej hale vytriedia.

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend 1

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend

Dátum: 12. 7. 2021

Od 14.apríla 2021 prebieha harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na území mesta Galanta. Počas prvého zberu sa vyzbieralo necelých 300 kg z I. etapy 29 ks rozmiestnených nádob, ktoré boli postupne dopĺňané v II. a III.etape.

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne 1

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne

Dátum: 15. 4. 2021

Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clementisových Sadoch. Vyzbieralo sa ho necelých 300 kg z 29 ks rozmiestnených nádob, za čo patrí obyvateľom poďakovanie.

Rozvoz nádob na kuchynský odpad 1

Distribúcia nádob na kuchynský odpad

Dátum: 1. 4. 2021

Mesto Galanta a TSMG začínajú s distribúciou zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Galanta.
Viac info a termíny v prílohe.

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta

Dátum: 7. 1. 2021

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov.

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch 1

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch

Dátum: 21. 12. 2020

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac informácie v priloženom plagáte.

Ako správne triediť odpady? 1

Triedenie komunálneho odpadu

Dátum: 13. 11. 2020

Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020 1

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020

Dátum: 1. 10. 2019

Dokument Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta na roky 2016-2020 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.) nájdete v prílohe.

#

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Dátum: 6. 5. 2019

Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha).

#

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Dátum: 23. 4. 2019

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín.

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Dátum: 23. 6. 2016

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase.

#

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

Dátum: 2. 6. 2015

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov.

Zber použitého oblečenia na území mesta 1

Zber použitého oblečenia na území mesta

Dátum: 21. 5. 2012

Mesto Galanta v spolupráci s .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. začína od 1. júna 2012 prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta vykonávať zber použitého oblečenia na zbernom dvore TsMG, ul. Kpt. Nálepku 1494, Galanta v špeciálnych kontajnéroch.

Môže vás zaujímať viac