Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Oznamy v oblasti OH

Označovanie zberných nádob 1

Označovanie zberných nádob

Dátum: 17. 3. 2023

Mesto Galanta v spolupráci s TSMG pokračuje s označovaním zberných nádob RFID čipmi.

Jarný zber objemného odpadu 2023  1

Jarný zber objemného odpadu 2023

Dátum: 8. 3. 2023

Mesto Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termíne od 29. marca 2023 do 4. mája 2023 bude prebiehať jarný zber objemných odpadov z domácností. Jednotlivé lokality, dátum a čas kedy bude pristavený veľkokapacitný kontajner nájdete v prílohe.

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta za rok 2022

Dátum: 28. 2. 2023

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť 1

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť

Dátum: 2. 2. 2023

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier. Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného odpadu. Práve on v zmesi ostatných odpadov spôsobuje zápach v nádobách a na stojiskách.

#

Košíky na BRKO do domácností

Dátum: 16. 1. 2023

Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Košíky sú určené len pre domácnosti s trvalým pobytom na území mesta Galanta a mestských častí. Viac info na plagáte v prílohe.

Biologicky rozložiteľné vrecká 1

Biologicky rozložiteľné vrecká

Dátum: 12. 1. 2023

Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Zber vianočných stromčekov 1

Zber vianočných stromčekov

Dátum: 9. 1. 2023

Technické služby mesta Galanta v termíne od 9. januára do 31. januára 2023 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území mesta Galanta.

Harmonogram zberu 2023

Harmonogram zberu 2023

Dátum: 22. 12. 2022

V prílohe si môžete pozrieť harmonogram zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre občanov mesta Galanta na rok 2023.

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021 1

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021

Dátum: 20. 9. 2022

Certifikát NATUR-PACK za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

NA PREDAJ - záhradný kompost a palivové drevo 1

NA PREDAJ - záhradný kompost a palivové drevo

Dátum: 16. 9. 2022

Technické služby ponúkajú obyvateľom Mesta Galanta od 20.9.2022 (po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta) možnosť zakúpiť si ne/sitovaný kompost z produkcie mestskej kompostárne určený do záhrad a palivové drevo.

#

Výsledky analýzy odpadu v meste

Dátum: 23. 6. 2022

Dňa 21.6.2022 sa na Mierovom námestí pred Mestským úradom uskutočnila analýza odpadu v meste. Výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

#

Analýza odpadu v meste

Dátum: 9. 6. 2022

Čo všetko sa nachádza v našom odpade a nemuselo byť?

Nové vozidlo na polievanie 1

Nové vozidlo na polievanie

Dátum: 17. 5. 2022

Do polievania zelene - nových záhonov a stromov sa zapojilo už druhé vozidlo TSMG. V rámci územia mesta Galanta sa Technické služby mesta Galanta starajú o cca 50 ha mestskej zelene, ktorá si v rámci každodenných činností vyžaduje aj plánované polievanie, najmä v prípade novej výsadby.

Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu 1

Vyhodnotenie jarného zberu objemného odpadu

Dátum: 17. 5. 2022

Technické služby mesta Galanta v súčinnosti s Mestskou políciou zabezpečovali od 29. marca do 5. mája 2022 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených 48 stanovíšť.

Ročný výkaz o komunálnom odpade mesta Galanta

Dátum: 9. 3. 2022

Údaje o produkcii komunálnych odpadov mesta Galanta za rok 2021 sa nachádza v prílohe.

Informácia o zmene pri separovaní  „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta 1

Informácia o zmene pri separovaní „KOVOVÝCH OBALOV“ na území mesta

Dátum: 19. 7. 2021

Na základe rozhodnutia zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK a.s. sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET, Plasty, VKM". Pracovníci TsMG to následne v separačnej hale vytriedia.

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend 1

Zber BRKO na území mesta má pozitívny trend

Dátum: 12. 7. 2021

Od 14.apríla 2021 prebieha harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na území mesta Galanta. Počas prvého zberu sa vyzbieralo necelých 300 kg z I. etapy 29 ks rozmiestnených nádob, ktoré boli postupne dopĺňané v II. a III.etape.

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne 1

Prvý zber biologického kuchynského odpadu dopadol úspešne

Dátum: 15. 4. 2021

Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clementisových Sadoch. Vyzbieralo sa ho necelých 300 kg z 29 ks rozmiestnených nádob, za čo patrí obyvateľom poďakovanie.

Rozvoz nádob na kuchynský odpad 1

Distribúcia nádob na kuchynský odpad

Dátum: 1. 4. 2021

Mesto Galanta a TSMG začínajú s distribúciou zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Galanta.
Viac info a termíny v prílohe.

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Galanta

Dátum: 7. 1. 2021

Popis systému zberu vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov.

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch 1

Triedenie kuchynského odpadu v bytových domoch

Dátum: 21. 12. 2020

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac informácie v priloženom plagáte.

Ako správne triediť odpady? 1

Triedenie komunálneho odpadu

Dátum: 13. 11. 2020

Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, ktorá vznikla vďaka organizácii INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky).

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020 1

Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta 2016-2020

Dátum: 1. 10. 2019

Dokument Program odpadového hospodárstva Mesta Galanta na roky 2016-2020 (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.) nájdete v prílohe.

#

Certifikát ENVI-PAK za rok 2018

Dátum: 6. 5. 2019

Mesto Galanta je súčasťou systému ENVI - PAK, ktorý prevádzkuje triedený zber odpadu. V roku 2018 sme prispeli k úspore produkcie skleníkových plynov, za čo mesto Galanta získalo certifikát (viď príloha).

#

Odovzdávanie kompostérov do domácností sa začalo

Dátum: 23. 4. 2019

Vydávanie kompostérov do rodinných domov v meste Galanta začalo dňa 23.4.2019. Miestom ich vydávania je Zberný dvor v areáli Technických služieb mesta Galanta počas prevádzkových hodín.

Zmena v platení za množstvový zber drobného stavebného odpadu

Dátum: 23. 6. 2016

Vážení občania!
Odo dňa 25. 06. 2016 sa poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov platí pri odovzdaní priamo v hotovosti na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v prevádzkovom čase.

#

ÚSPEŠNÝ PROJEKT - Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta

Dátum: 2. 6. 2015

PROJEKT – Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta
Realizácia projektu zahŕňala výstavbu haly na doseparovanie komunálneho odpadu vrátane modernej technológie triediacej linky s dopravníkmi a kontinuálnym lisom, zberového vozidla a nákladného vozidla so špeciálnou nadstavbou na prepravu veľkokapacitných kontajnerov.

Zber použitého oblečenia na území mesta 1

Zber použitého oblečenia na území mesta

Dátum: 21. 5. 2012

Mesto Galanta v spolupráci s .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. začína od 1. júna 2012 prostredníctvom Technických služieb mesta Galanta vykonávať zber použitého oblečenia na zbernom dvore TsMG, ul. Kpt. Nálepku 1494, Galanta v špeciálnych kontajnéroch.

Môže vás zaujímať viac