Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Čo by mal obyvateľ mesta vedieť pri hlásení pobytu

Fotografia tlačiva Prihlásenie na prechodný pobyt

Hlásenie pobytu obyvateľov novo upravuje zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.
Uvedený zákon definuje dva druhy pobytov – trvalý a prechodný pobyt.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR a obyvateľ má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Na trvalý pobyt je možné sa prihlásiť len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným a orientačným číslom, je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, ak zákon o hlásení pobytu....neustanovuje inak.Za časť budovy sa rozumie aj byt.

Obyvateľ je povinný pri hlásení trvalého pobytu na evidencii obyvateľstva MsÚ Galanta, kancelária č.dv.10, prízemie, predložiť nasledovné doklady:

 

  • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze vydaný OR PZ v prípade straty resp.odcudzenia občianskeho preukazu – ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa
  • ak sa jedná o prihlasovanie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu je potrebné predložiť platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu – list vlastníctva
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti – tento súhlas vlastník alebo vlastníci môžu podpísať aj pred pracovníkom ohlasovne
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu


Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove v ktorej sa občan hlási na trvalý pobyt ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Dňom účinnosti zákona č. 253/1998 Z.z.o hlásení pobytu občanov SR nastali niektoré nové skutočnosti, ktoré umožňujú vlastníkovi resp. spoluvlastníkom budovy podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Tento návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu /nájomná zmluva na neurčitú dobu/ .

Túto skutočnosť ohlasovňa oznamuje vyvesením oznámenia na úradnej tabuli na dobu 15 dní. Úradná tabuľa, na ktorej sa takéto oznámenia zverejňujú sa nachádza vo vestibule MsÚ Galanta a je prístupná 24 hodín denne. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno,priezvisko a dátum narodenia občana,ktorému bol zrušený trvalý pobyt.

Ak príde k zrušeniu trvalého pobytu je miestom trvalého pobytu občana iba mesto Galanta. Obyvateľ mesta, ktorému bol zrušený trvalý pobyt, je povinný si prostredníctvom OR PZ Galanta zabezpečiť vydanie nového občianskeho preukazu s aktuálnou adresou trvalého pobytu.

V prípade, že občan s trvalým pobytom v Galante sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť taktiež ohlasovni – evidencii obyvateľov a v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

Mesto na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytuje oznámenie o mieste pobytu obyvateľa mesta .Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu. Vo vyhlásení je potrebné uviesť lehotu, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie obvodný úrad, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra obyvateľov.

Pre potreby občana ohlasovňa – evidencia obyvateľov vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok vo výške 7€.

Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕši 15 rokov vydá ohlasovňa po predložení rodného listu a tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodným pobytom je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni – evidencii obyvateľov mesta Galanta prechodný pobyt do 10 dní od ubytovania v meste a predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po uplynutí predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť v ohlasovni.

Akékoľvek ďalšie informácie spojené s evidenciou obyvateľov Vám ochotne poskytne pracovníčka evidencie obyvateľov MsÚ,Mierové námestie 940/1,prízemie, kancelária č.7, email: priska.viczenova@galanta.sk , 031/788 43 31

Tlačivá k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt občan nevypisuje. Tlačia sa priamo z počítača pri prihlásení pobytu.

Dátum vloženia: 30. 4. 2011 14:32
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 4. 2024 8:34
Autor: Zuzana Morovičová

Môže vás zaujímať viac