Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór mesta

MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

tel.: 031 788 43 06
fax: 031 780 35 92
e-mail: gabor.pallya@galanta.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

 

Hlavný kontrolór svojou činnosťou zabezpečuje:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
 • kontrolu vybavovania sťažností, petícií a podnetov
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení Mesta
 • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 • kontrolu plnenia ďalších ustanovení osobitnými predpismi

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

 

Dokumenty hlavného kontrolóra

Správa o činnosti HK za rok 2021

Správa o činnosti HK za rok 2021.pdf Stiahnuté: 27x

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.pdf Stiahnuté: 44x

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

plan_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontorola_II.polrok_2021.pdf Stiahnuté: 74x

Plán kontrolnej činnnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnnosti na I. polrok 2021.pdf Stiahnuté: 156x

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 296x

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019.pdf Stiahnuté: 276x

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019.pdf Stiahnuté: 387x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2018

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2018.pdf Stiahnuté: 525x

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018.pdf

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018.pdf.pdf Stiahnuté: 486x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2017.pdf

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2017.pdf Stiahnuté: 606x

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf.pdf Stiahnuté: 549x

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2015 .pdf

plan_kontrolnej_cinnosti_2_2015.pdf Stiahnuté: 518x

Stanovisko k záverečnému účtu mesta 2014.pdf

zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 463x

Zameranie kontrolnej činnosti HK I. polrok 2015.pdf

zameranie_kontrolnej_cinnosti_hk.pdf Stiahnuté: 571x

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.pdf

cinnost_hlavnehokontrolora2014.pdf Stiahnuté: 522x

Správa o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb podaných na Mesto Galanta v roku 2014..pdf

staznosti_peticie2014.pdf Stiahnuté: 884x

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2016.pdf

plan_kontrolnej_cinnosti_1_2016.pdf.pdf Stiahnuté: 647x

Sťažnosti a petície - rok 2018

staznosti_peticie_2018.pdf Stiahnuté: 758x

Správa o činnosti HK - rok 2018

sprova_o_cinnost_HK_2018.pdf Stiahnuté: 385x

Stránka

 • 1