Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór svojou činnosťou zabezpečuje:

  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • kontrolu vybavovania sťažností, petícií a podnetov
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení Mesta
  • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • kontrolu plnenia ďalších ustanovení osobitnými predpismi

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

Dokumenty hlavného kontrolóra

Dokumenty hlavného kontrolóra

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024

Plán KČ HK - I. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,9 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023

15-2023 Plán KČ na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,19 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023

17-2022 - zverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,64 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022

10-2022 plán KČ na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,88 kB

Správa o činnosti HK za rok 2021

Správa o činnosti HK za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,41 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,28 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

plan_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontorola_II.polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,44 kB

Plán kontrolnej činnnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnnosti na I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,72 kB

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,66 kB

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,97 kB

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,73 kB

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2018

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,37 kB

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018.pdf

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2018.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,42 kB

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2017.pdf

plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,24 kB

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf

plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,11 kB

Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2015 .pdf

plan_kontrolnej_cinnosti_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,72 kB

Stanovisko k záverečnému účtu mesta 2014.pdf

zaverecny_ucet_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,69 kB

Zameranie kontrolnej činnosti HK I. polrok 2015.pdf

zameranie_kontrolnej_cinnosti_hk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,21 kB

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.pdf

cinnost_hlavnehokontrolora2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,41 kB
Zobrazené 1-20 z 23

Môže vás zaujímať viac