Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Matričný úrad

Slávnostné uvítanie dieťaťa do života

Dátum: 28. 12. 2022

Matričný úrad v Galanta organizuje v prípade záujmu a splnenia podmienky, že aspoň jeden z rodičov narodeného dieťaťa má trvalý pobyt v Galante slávnostné uvítanie dieťaťa do života.

Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Galanta

Dátum: 8. 4. 2022

Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Galanta

poplatky

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta

Dátum: 28. 9. 2012

Správne poplatky vyberané Matričným úradom mesta Galanta:
Vyhotovenie odpisu /fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov a evidencií / z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí/ za každý aj začatú stranu - 5 €

úmrtia

Ako vybaviť úmrtný list

Dátum: 26. 7. 2012

Tlačivo List o prehliadke mŕtveho vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo, ktoré osoba, ktorá vybavuje pohreb, prinesie v 3 vyhotoveniach spolu s občianskym preukazom nebohého.

sobáš

Ako vybaviť sobášne doklady

Dátum: 25. 7. 2012

Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) vypisuje matričný úrad. Podáva sa na príslušnom matričnom úrade, v prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Originály dokladov na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci osobne, na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

narodenia

Informácie pre rodičov k vybaveniu rodného listu

Dátum: 17. 2. 2012

Podľa zákona o mene a priezvisku /zák.č. 300/93 Z.z./ každý občan musí mať meno a priezvisko.

hlásení pobytu

Čo by mal obyvateľ mesta vedieť pri hlásení pobytu

Dátum: 30. 4. 2011

Hlásenie pobytu obyvateľov novo upravuje zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.
Uvedený zákon definuje dva druhy pobytov – trvalý a prechodný pobyt.

Môže vás zaujímať viac