Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

logoVýkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny. Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.

Prehľad produkcie odpadov v meste Galanta podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR za jednotlivé roky:

Zložky komunálnych odpadov

Rok 2017

(ton)

Rok 2018

(ton)

Rok 2019

(ton)

Rok 2020

(ton)

Rok 2021

(ton)

Papier a lepenka

391,65

453,106

524,043

365,145

292,00

Sklo

103,79

126,81

126,81

138,2

129,14

Viacvrstvové kombinované materiály

-

1,67

1,51

1,2

1,27

Obaly z kovu

-

     4,54

7,31

    22,93

    45,84

Šatstvo

4,71

4,95

7,03

4,65

-

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,31

0,293

0,01

-

0,735

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

5,62

4,099

11,48

7,903

10,158

Jedlé oleje a tuky

0,64

0,396

1,35

0,78

0,42

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

 

0,29

0,7

0,9

0,53

Batérie a akumulátory

0,32

0,326

0,598

0,343

9,8075

Vytriedené elektrické a elektronické zariadenia

10,55

14,466

33,532

18,24

22,027

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

-

-

-

-

12,7

Plasty

56,85

70,553

58,694

67,01

63,368

Kovy

3293,35

619,191

206,048

131,933

64,145

Meď, bronz, mosadz

-

20,541

30,333

29,389

21,5422

Hliník

-

47,013

56,884

104,5184

57,9464

Olovo

-

0,045

0,001

-

0,0315

Železo a oceľ

-

1084,26

2150,891

2986,496

2786,184

Cín

-

0,14

-

-

-

Zmiešané kovy

-

-

0,55

25,1547

24,8322

Biologicky rozložiteľný odpad

388,13

789,23

911,36

779,85

547,17

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

-

-

-

-

103,585

Zmesový komunálny odpad

5 035,01

4810,15

4828,585

4972,34

4665,67

Objemný odpad

1 172,12

1405,09

1464,66

1438,26

1709,92

Drobný stavebný odpad

254,95

195,16

155,90

228,54

218,44

Môže vás zaujímať viac