Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Viceprimátor

Viceprimátor

 

Peter Závodský

Kontakty na viceprimátora mesta:

Mobil: +421911715595
E-mail: peter.zavodsky@gmail.com

 

 

Postavenie zástupcu primátora

V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupcu primátora spravidla na celé funkčné obdobie poveruje primátor a určuje mu aj rozsah právomocí a úloh. Zástupca primátora je poverený týmto okruhom úkonov a činností:

A/ Počas prítomnosti primátora mesta

 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu,
 • koordinovať činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva a mestskýmúradom,
 • koordinovať a zjednocovať činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • poskytovať informácie poslancom a členom komisií pre plnenie ich úloh,
 • kontrolovať prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách mestského zastupiteľstva,
 • podieľať sa spolu s primátorom mesta a vedúcimi pracovníkmi mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a reprezentačnej, a to po dohode s primátorom mesta,
 • riešenie zachovania pamätihodností na území mesta a ich údržba,
 • koncepčne sa podieľať na realizácii a aktualizácii PHSR mesta a spracovávať ďalšie návrhy a pripomienky k strategickým dokumentom mesta ako sú územný plán mesta, Komunitný plán mesta,
 •  koordinácia činností spojených s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa požiadaviek mesta,
 • zúčastňuje sa previerok, kontrol a vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • koordinuje prípravu a priebeh volieb do EP, voľby prezidenta, NR SR, orgánov samosprávy kraja a mesta, a pri vyhlásení referenda,
 • zabezpečuje spoluprácu mesta so športovými klubmi a záujmovými združeniami,
 • spolupracuje pri legislatívnom procese prípravy všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • vykonáva dohľad nad plnením zmluvných vzťahov mesta,
 • plní úlohy podľa uznesení MsZ,
 • dohliada na webovú stránku mesta,
 • plní aj iné úlohy podľa poverenia primátora.

B/ Počas neprítomnosti primátora mesta

 • vykonáva úkony a činnosti uvedené v bode A/,
 • v zastúpení primátora podpisuje listiny, stanoviská a rozhodnutia vydané pri výkone samosprávnej pôsobnosti mesta, a to tak, že pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení),
 • podpisuje návrhy a podnety odosielané správnym orgánom, súdom, prokuratúre a orgánom PZ SR,
 • rokuje so štátnymi i neštátnymi orgánmi, fyzickými i právnickými osobami v oblasti majetkových vzťahov, administratívno-právnych vzťahov,
 • zabezpečuje v spolupráci s prednostom úradu prípravu zasadnutí MsZ,
 • v majetkovoprávnych vzťahoch – vykonáva všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. posudzovanie návrhov, rokovania; podpisovanie zmlúv a dohôd je vo výlučnej kompetencii primátora, pokiaľ na podpisovanie neudelí plnomocenstvo,
 • podpisuje obchodné zmluvy, občiansko-právne a pracovno-právne zmluvy výlučne „ad hoc“ na základe osobitného splnomocnenia vystaveného primátorom mesta,
 • udeľuje plnomocenstvo zamestnancom mesta na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach v konaní pred štátnymi orgánmi,
 • schvaľovanie pracovných a služobných ciest poslancom, riaditeľom mestských organizácií, zamestnancom mestského úradu počas neprítomnosti prednostu mestského úradu v súlade s vnútornou smernicou o cestovných náhradách,
 • schvaľovanie dovoleniek riaditeľom mestských organizácií a potvrdzovanie prekážok v práci.

C/ Zástupca primátora počas výkonu svojej funkcie má právo

 • žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície a vedúcich oddelení,
 • žiadať podklady, informácie a vysvetlenia od riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a od konateľov a riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta,
 • vytvárať z radov zamestnancov mesta pracovné tímy a poradné orgány za účelom vykonávania jednotlivých okruhov úkonov a činností alebo splnenia konkrétnej úlohy.

Môže vás zaujímať viac