Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Rozvoj mesta

Foto

Tento pojem skrýva mnoho podôb, pretože zahŕňa výstavbu, rekonštrukciu alebo obnovu všetkého okolo nás. Ide o investície, ktoré mesto realizuje z vlastných investičných prostriedkov a sú to nielen nové stavby ale aj komplexné rekonštrukcie, obnovy a prestavby jednak objektov vo vlastníctve mesta, ale aj komunikácií, chodníkov, zelene, jednoducho ako už bolo povedané mnohých vecí okolo nás.

Ako základný podklad k tomu, čo je potrebné v najbližších rokoch realizovať slúži schválený materiál „Plán investičnej výstavby na obdobie 2019-2022“, ktorý obsahuje základné koncepčné a najdôležitejšie problémy mesta, ktoré je potrebné riešiť. Tento materiál bol schválený na MsZ uznesením č.306-Z/2020  a slúži ako základný dokument aj pri tvorbe rozpočtu na jednotlivé roky so zaradením prednostne úloh na realizáciu z tohto plánu.

V rámci investičnej výstavby oddelenie rozvoja mesta vykonáva činnosti, ktoré pri každej akcii začínajú prípravnými prácami, základnými prieskumami, zameraniami, výberom projektanta v súlade s uplatnením legislatívy a verejného obstarávania, prípravou a predprojektovej a projektovej dokumentácie, samotnou inžinierskou činnosťou pre územné a stavebné konanie, výberom dodávateľa na realizáciu prác, realizáciou investičnej akcie a končí kolaudáciou stavby, uvedením do prevádzky a odovzdaním akcie do majetku. V rámci investičnej výstavby oddelenie vydáva vyjadrenia z hľadiska územného plánu mesta, vydáva stanoviska primátora mesta k projektovým dokumentáciám pre územné konanie alebo stavebné povolenie, vydáva rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbám, rieši stažnosti a petície v rámci svojich kompetencií.  

Zoznam kontaktov:

Vedúca oddelenia:

Eva Vašáková, tel. č. 031/788 43 76, e-mail: eva.vasakova@galanta.sk

Úsek dopravy:

Slavomír Javor, tel. č. 031/788 43 71, e-mail: slavomir.javor@galanta.sk

Územné plánovanie, investičná výstavba:

Mgr. Ing. Slávka Veselá, tel. č. 031/788 43 77, e-mail: slavka.vesela@galanta.sk
Ing. Mária Czakó, tel. č. 031/ 788 43 77, e-mail: maria.czako@galanta.sk

Môže vás zaujímať viac