Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základná škola G. Dusíka v Galante získa nové odborné učebne

Základná škola G. Dusíka v Galante získa nové odborné učebne

Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky.

Zámerom projektu, ktorým sa mesto Galanta uchádzalo o podporu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  bola rekonštrukcia 2 prírodovedných učební na Základnej škole G. Dusíka v Galante a to 1 kombinovanej odbornej učebne chémie/biológie a 1 odbornej učebne fyziky, ďalej dovybavenie učební o zariadenie a  didaktické pomôcky.

Riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva SR pôvodne pre nedostatok finančných prostriedkov sa rozhodlo projekt s názvom „Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky“ nepodporiť. Mesto Galanta sa nevzdalo a opätovne požiadalo o posúdenie predmetného projektu a tentoraz s úspešným výsledkom. Mesto získalo na tento projektový zámer nenávratný finančný príspevok vo výške 75 987,35 €. Projekt spolufinancuje vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.

Vo výchovnovzdelávacej oblasti je cieľom projektu prostredníctvom nového vybavenia učební rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v prírodovedných predmetoch, prispieť k zlepšeniu výsledkov žiakov v národnom aj medzinárodnom testovaní, vzbudenie záujmu o prírodné vedy a následné uplatnenie žiakov v ďalšom vzdelávaní na stredných odborných školách. Ambíciou mesta Galanta je, aby žiaci dosahovali rovnako dobré výsledky nielen v humanitných predmetoch a v hudbe, ktoré sú na Základnej škole G. Dusíka na tradične veľmi dobrej úrovni, ale aj v predmetoch prírodovedného zamerania, konkrétne v chémii, biológii a fyzike. Métou základnej školy je prejsť od prevažne teoretického vyučovania k vyučovaniu praktickému. Chceme umožniť žiakom, aby si postupne osvojili dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Máme namysli najmä  rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.

 

PhDr. Marcela Mazsárová,
projektový manažér

 

 

EU

Dátum vloženia: 29. 1. 2020 15:47
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 1. 2020 15:51

Môže vás zaujímať viac