Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Členovia komisií MsZ

Komisie Mestského zastupiteľstvaKomisie Mestského zastupiteľstva

 • Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a predstavujú formu zapojenia odborníkov do predrozhodovacej fázy.
 • Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, ich zasadnutia nie sú verejné, ich rokovanie je upravené rokovacím poriadkom komisií.
 • Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom .
 • Za svoju činnosť zodpovedajú komisie tomu, kto ich zriadil, teda mestskému zastupiteľstvu.
 • Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.11.2022 zriadilo pre volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovné komisie:

1. Komisia finančná a správy majetku

Zloženie komisie:
Predseda: Peter Závodský
Členovia:
Ing. Augustín Popluhár
JUDr. Peter Zelinka
Mgr. László Biró
PaedDr. Peter Černý, PhD.
Ing. Zoltán Kővágó
MUDr. Ervin Chomča

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k analýzam plnenia rozpočtu mesta
 • k návrhom na prijatie úveru alebo pôžičky, emisie komunálnych dlhopisov
 • k návrhom na určenie výšky miestnych poplatkov a miestnej dane
 • k zriaďovaniu, zrušovaniu rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, zakladaniu a zrušovaniu obchodných spoločností, schvaľovaniu majetkovej účasti mesta v právnickej osobe
 • k posudzovaniu žiadostí, návrhov na prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 • k návrhom na odkúpenie nehnuteľností mestom
 • k zriadeniu záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
 • k predaju pohľadávok mesta a mestských organizácií v rozsahu pôsobnosti mestského zastupiteľstva (MsZ)
 • k predaju hnuteľných vecí v rozsahu pôsobnosti MsZ
 • k žiadosti a návrhom na poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
 • k návrhom cenníkov za poskytovanie služieb príspevkovými organizáciami mesta
 • predkladá návrh MsZ na určenie platu a výšky odmeny primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
 • k návrhu na schválenie poriadku odmeňovania poslancov MsZ
 • k návrhom zmien územia mesta
 • k návrhom zmlúv o združení a okolitými obcami, právnickými osobami
 • k návrhom organizácie mestského úradu (organizačná štruktúra, systemizácia počtu pracovných miest)
 • k návrhom Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Galanta
 • k návrhom všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, daní, poplatkov, cenníkov za služby

2. Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Zloženie komisie:
Predseda: Ing. Zoltán Kővágó
Členovia:
Zsolt Takáč
Ing. Mikuláš Horváth
PhDr. Marta Vajdová, MBA.
JUDr. Róbert Károlyi
Róbert Brizlák
Ing. Alexander Elek

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k záverom a realizácii vlastnej investičnej činnosti
 • k návrhom na zriadenie priemyselných parkov
 • k budovaniu technickej infraštruktúry a dopravných stavieb
 • k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou a zneškodňovania odpadových vôd
 • k návrhu programu odpadového hospodárstva
 • k návrhu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • k programu rozvoja bývania
 • k návrhom koncepcií tvorby a ochrany životného prostredia
 • k zámerom investičnej činnosti v meste na pozemkoch vo vlastníctve mesta
 • k zástavbe centrálnej mestskej zóny
 • k územnému plánovaniu a zmenám územnoplánovacej dokumentácie mesta
 • k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam
 • k návrhom VZN mesta v oblasti životného prostredia

3. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. László Biró
Členovia:
Mgr. Zsolt Barczi
Mgr. Lucia Galambosová
MUDr. Valéria Mýtniková
Ing. Mikuláš Horváth
Mgr. Monika Grellová
Milan Tószegi

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k zmenám a doplnkom v náplni činnosti Technických služieb mesta Galanta (TsMG)
 • k žiadostiam a návrhom na využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré sú určené na obchod a služby, resp. majú sa na tento účel využívať
 • k žiadostiam a návrhom na zástavbu pozemkov, ktoré sú podľa územného plánu mesta určené na občiansku vybavenosť (obchod, služby)
 • k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • ku koncepcii rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu
 • k zabezpečovaniu verejnoprospešných služieb pre obyvateľstvo TsMG v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, správy mestských cintorínov
 • ku kontrole dodržiavania zákona a ochrany spotrebiteľa, VZN o čase predaja v obchodoch, prevádzkárňach služieb
 • k správe trhovísk, trhových miest a podmienkach predaja na trhoch a trhových miestach
 • k návrhom na zriadenie trhových miest
 • k návrhom na zmeny územnoplánovacej dokumentácie mesta
 • k návrhom VZN mesta týkajúcich sa obchodu, služieb, CR a RR

4. Komisia sociálno zdravotná a bytová

Zloženie komisie:
Predseda: MUDr. Valéria Mýtniková
Členovia:
JUDr. Denisa Očenášová
Ing. Augustín Popluhár
Mgr. Júlia Gálová
Bc. Katalin Jakoda Rácz
Bohuslava Hrotková
Ing. Petr Kosler

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k zriaďovaniu, zrušovaniu, zmenám a doplnkom v náplni činnosti zariadení sociálnych služieb, Dom dôchodcov Patria
 • k poskytovaniu starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
 • k žiadostiam o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
 • k posudzovaniu žiadosti o poskytnutie sociálnych pôžičiek
 • k návrhom poradovníka žiadateľov na uzatváranie zmluvy o nájme mestského bytu
 • k výmene bytov, poskytovaniu náhradných bytov, výpovedí z nájmu bytu
 • k návrhom na výstavbu bytov a ubytovní pre sociálne odkázaných občanov
 • k žiadostiam a návrhom na poskytovanie dotácií alebo návratných finančných výpomocí žiadateľom poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť
 • k zabezpečeniu opatrovateľskej služby mestom
 • k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti
 • k návrhom VZN mesta týkajúcich sa oblasti sociálnej, zdravotníckej a bytovej

5. Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. Juraj Bottka
Členovia:
Mgr. Miroslav Štibráni
Mgr. Zsolt Barczi
Peter Tomič
Silvia Prokopová Szokolová
Mgr. Jozef Gál
Roman Kollárik

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k výstavbe, údržbe, využívaniu a správe mestských športových zariadení
 • k usporiadaniu mestských športových podujatí
 • ku koncepcii rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitia voľného času
 • k spolupráci s občianskymi združeniami a inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
 • k utváraniu podmienok pre rozvoj športu pre všetkých, podpory organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí
 • k žiadostiam a návrhom na poskytnutie dotácií právnickým osobám pôsobiacim v oblasti telesnej kultúry, prevádzky športových zariadení, záujmovej športovej činnosti
 • k návrhom na ocenenie najlepších jednotlivcov a kolektívov v oblasti telesnej kultúry a športu

6. Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Zloženie komisie:
Predsedníčka: PhDr. Marta Vajdová, MBA.
Členovia:
Zsolt Takáč
Tomáš Horváth
Peter Tomič
Mgr. Miroslav Štibráni
Mgr. Ján Kolek
Bohuslav Laššu

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k návrhom na zmeny v náplni činnosti Mestského kultúrneho strediska v Galante (MsKS)
 • k činnosti MsKS a koncepcií rozvoja organizácie
 • ku koncepcii rozvoja kultúry, využitia voľného času, práci s mládežou v meste
 • k plánom kultúrnych podujatí
 • k organizačno-technickému zabezpečeniu mestských kultúrno-spoločenských podujatí
 • k posudzovaniu projektov občianskych združení a iných právnických a fyzických osôb v oblasti kultúry, ktorými žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta
 • k poskytnutiu dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí
 • k návrhom na zriadenie kultúrnych inštitúcií (divadlo, galéria, knižnica, múzeum) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • k návrhom na zápis do kroniky mesta
 • k návrhom na ocenenie jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry
 • k vzťahom s družobnými mestami, nadväzovania kontaktov s obcami na Slovenskú a iných štátoch
 • k príprave zmlúv o spolupráci na medzimestskej úrovni
 • k príprave a organizačno - technickému zabezpečeniu pohybu delegácií družobných miest v meste
 • k návrhu VZN mesta v oblasti kultúry

7. Komisia školstva

Zloženie komisie:
Predseda: PaedDr. Peter Černý, PhD.
Členovia:
Mgr. Juraj Bottka
Mgr. Lucia Galambosová
Mgr. Sabína Michelszová
Mgr. Katarína Barcziová
Mgr. Silvia Csomós Benkovics
PaedDr. Jolana Kožová

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k návrhom koncepcií rozvoja škôl a školských zariadení
 • k výchovno-vzdelávaciemu procesu na školách
 • k materiálno-technického vybaveniu škôl
 • k návrhu na vytvorenie obvodov základných škôl
 • k žiadostiam a návrhom na zriadenie, zrušenie a zlúčenie škôl, školských a predškolských zariadení
 • k návrhom na delegovanie zástupcov do školských rád v základných školách, školských zariadeniach a v územných školských radách; návrhu mestskej školskej rady
 • k posúdeniu žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov súkromným školám. súkromným predškolským zariadeniam
 • k návrhom na určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov
 • k činnosti Centra voľného času v Galante
 • k návrhom na ocenenie zamestnancov školstva cenou primátora mesta alebo cenou mesta
 • k návrhom VZN týkajúcich sa oblasti školstva

8. Komisia legislatívno právna

Zloženie komisie:
Predseda: JUDr. Peter Zelinka
Členovia:
JUDr. Peter Wolf
JUDr. Denisa Očenášová
JUDr. Eleonóra Zuzáková
Mgr. Ivan Szolga
Mgr. Pavol Šuľan
JUDr. Miloslav Tóth

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ich zmien a doplnkov, najmä z hľadiska ich súladu s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • k návrhu Štatútu mesta
 • k návrhu zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Galanta
 • k návrhom zmlúv o združení mesta s inými obcami alebo právnickými osobami
 • k návrhom spoločenských zmlúv obchodných spoločností s účasťou mesta
 • k zmene územia mesta
 • k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva vrátene jeho zmien a doplnkov
 • k pozastaveniu výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
 • k návrhu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora mesta z dôvodu hrubého alebo opakovaného zanedbávania povinností, porušovania Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
 • k návrhu smernice mesta Galanta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. Komisia na ochranu verejného záujmu

Zloženie komisie:
Predseda: JUDr. Denisa Očenášová
Členovia:
PadDr. Peter Černý, PhD.
JUDr. Peter Zelinka
MUDr. Veléria Mýtniková
Mgr. László Biró

Komisia je zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.

10. Komisia pre kontrolu transparentnosti

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. Monika Grellová
Členovia:
Ing. Zoltán Kővágó
Mgr. Júlia Gálová
JUDr. Jozef Očenáš
Mgr. Tomáš Orbán
Mgr. Veronika Ormandíková
Mgr. Marián Šimko

Cieľom práce tejto komisie je pomenovať nedostatky a navrhnúť riešenia na zlepšenie. Komisia pre kontrolu transparentnosti v rámci svojej činnosti monitoruje dodržiavanie zákonnosti v nasledovných oblastiach: 

 • prístup k informáciám, 
 • účasť verejnosti na rozhodovaní, 
 • verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, 
 • predaj a prenájom majetku, 
 • rozpočet a zmluvy, 
 • dotácie a granty, 
 • byty a sociálne zariadenia, 
 • personálna politika, 
 • etika a konflikt záujmov, 
 • územné plánovanie, investičné zámery, 
 • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Samospráva

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac