Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Denné centrá

Denné centráNa území mesta Galanta je zriadených päť denných centier, ktoré sú rozmiestnené podľa lokality ako i z dôvodu dostupnosti:

         

  • Denné centrum Ul. Kpt. Nálepku, č. 731/21
  • Denné centrum Ul. Švermova č. 270/15
  • Denné centrum Hody č. 1312
  • Denné centrum Javorinka č. 43
  • Denné centrum Michala Dočolomanského, Nebojsa č.8

V denných centrách sa v zmysle § 56 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Galanta.

Organizačne sú denné centrá začlenené pod správu útvaru sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Galanta. Život v denných centrách sa riadi prevádzkovým poriadkom. Majú vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý zodpovedá za činnosť centra, hospodárenie s finančnými prostriedkami. Prevádzkové a ekonomické riadenie denných centier je komplexne zabezpečované z rozpočtu útvaru sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Galanta. Finančné prostriedky však majú možnosť získavať i z príspevkov sponzorov, vlastnou činnosťou, na základe členských príspevkov, ktoré samospráva vyberá od svojich členov schválnej výške, s ktorými disponuje podľa vlastného uváženia.

V denných centrách sa usporadúvajú besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému fungujúceho na Slovensku a podobne. Vedú spevácke krúžky i krúžky záhradkárov, šikovných rúk, pestovateľov a zberateľov liečivých rastlín ako i počítačoví krúžok Členovia denných centier vedú vo svojich priestoroch kultúrno-spoločenský život – stretávajú sa na rôznych spoločenských posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí (fašiangy, Deň matiek, MDŽ, Katarínske posedenie, posedenie pod stromčekom atď.)

Činnosť realizovaná v centrách povzbudzuje seniorov k aktivite, sebarealizácii, spája ich so životom mesta, prispieva k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a v neposlednom rade vytvára pocit spolupatričnosti, ktorý je z psychologického, sociálneho ako i z ľudského hľadiska pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý.

Prenájom Denných centier Hody a Javorinka upravuje Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 52/2010 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 17/2013, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 22/2013, Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 7/2019, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 01/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 12/2020.

  • v zmysle Prílohy č. 2 bod 4 písm. c) prenájom priestorov denného centra Hody a Javorinka v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. 4,00 €/hod. Prenájom priestorov po 22.00 hod. 8,00 €/hod. Hodinová sadzba sa použije za každú začatú hodinu nájmu.

Žiadosť: Krátkodobý prenájom nebytových priestorov.pdf

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac