Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad

Stavebný úrad Mesta Galanta vykonáva  činnosť spoločného stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie aj pre združené obce, a to: Dolný Chotár, Tomášikovo.

Kontakt:

Stavebný úrad

Michael Bittera - vedúci SÚ

 • tel.: 031/788 43 83
 • e-mail: michael.bittera@galanta.sk
 • kancelária: 1. poschodie, č. dverí 100

Referenti stavebného úradu:

Mgr. Denisa Ivančíková

 • tel.: 031/788 43 82
 • e-mail: denisa.ivancikova@galanta.sk
 • kancelária: 1. poschodie, č. dverí 101

Mgr. Veronika Sabová

 

Mgr. art. Pavel Suško

 • tel.: 031/788 43 81
 • e-mail: pavel.susko@galanta.sk
 • kancelária: 1. poschodie, č. dverí 102

 

Ing. Monika Hábová

 • tel.: 031/788 43 80
 • e-mail: monika.habova@galanta.sk
 • kancelária: 1. poschodie, č. dverí 125

Referát bývania:

Alena Beskidová

 • tel.: 031/788 43 23
 • e-mail: alena.beskidová@galanta.sk 
 • kancelária: 1. poschodie, č. dverí 101

Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1.1.2003 je stavebným úradom obec, pričom pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Obec pri výkone činností stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva nasledovné činnosti:

 • povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií,
 • štátny stavebný dohľad,

V súlade s platnými právnymi predpismi obec pri rozhodovaní podľa stavebného zákona vykonáva nasledovné činnosti:

- vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32 až 42 stavebného zákona

a ) rozhodnutie o umiestnení stavby,

b) rozhodnutie o využití územia,

c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme

d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.

- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa § 54 až 70 stavebného zákona, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona,

- povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby ešte pred jej dokončením podľa
§ 68 stavebného zákona,

- povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa § 71 až 73 stavebného zákona,

- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa § 76 až 82 stavebného zákona,

- vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona,

- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 SZ,

- rozhoduje o zmene v užívaní stavby podľa § 85 SZ,

- nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku podľa § 86 a § 87 stavebného zákona,

- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 až 93 stavebného zákona,

- nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác podľa § 94 SZ,

- rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa § 95 stavebného zákona,

- rozhoduje o vyprataní stavby podľa § 96 stavebného zákona,

- rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia podľa § 102 ods. 2, 3 a 4 stavebného zákona,

- nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie podľa § 104 stavebného zákona,

- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 SZ,

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 SZ

- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby podľa § 134 stavebného zákona,

- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 SZ.

Pod Stavebný úrad patrí referát bývania , ktorý usmerňuje žiadateľov pri podávaní žiadostí a poskytuje pomoc pri kompletizovaní dokladov k žiadostiam o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania

- overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu rozvoja bývania z fondu podľa § 11 z. č. 607/2002 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania,

- preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,

- predkladá overené žiadosti v lehote určenej na overenie fondu,

- potvrdzuje faktúry a kontroluje čerpanie finančných prostriedkov z účtu žiadateľa zriadeného ŠFRB

Môže vás zaujímať viac