Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Galanta

Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Galanta 1

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č.1/2007 a na základe odporúčania príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Galante sa uskutočňuje poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Galanta pre oblasť vzdelávania, kultúry a športu.

Systém poskytovania grantových dotácií Mesta Galanta vznikol za účelom:

Zlepšovať kvalitu života a prostredia v Galante, podporovať participáciu občanov na živote v meste, skvalitňovať kultúrny a športový život Galanťanov, vzdelávanie a zmysluplné aktivity v sociálnej, zdravotnej oblasti v meste Galanta a v oblasti kvality prostredia v meste. Myšlienkou grantového systému je zvyšovať filantropiu občanov mesta - darovanie času, peňazí, tovarov, služieb alebo vedomostí bez očakávania nejakej protihodnoty a vytvárať možnosti tvorivých a podnetných podmienok pre deti a mládež. Grantový systém má umožňovať a rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta, občanov Galanty, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora a zároveň zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do oblasti kultúry, vzdelávania, športu, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti v Galante prostredníctvom viac zdrojového financovania projektov. Účelom systému je zároveň zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

 

Smerovanie dotácií

Grantovú dotáciu možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré vykonávajú činnosť alebo poskytujú služby vo verejnom záujme.

 

Spôsob schvaľovania grantových dotácií

Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na voľnej súťaži. Predložené projekty medzi sebou súťažia a sú hodnotené odbornými príslušnými komisiami MsZ - komisiou športu, kultúry a školstva.
http://galanta.sk/samosprava/komisie-msz/clenovia-komisii-msz/
Komisie sú zložené z radov poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov, ktorí hodnotia žiadosti o poskytnutie grantových dotácií na základe jasných a zverejnených kritérií a odporúčajú ich na schválenie alebo neschválenie.

 

Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a vzdelávania  nájdete v nasledujúcich

linkoch:

http://galanta.sk/aktuality/kultura/oznamy-v-oblasti-kultury/

http://galanta.sk/aktuality/sport/oznamy-v-oblasti-sportu/

http://galanta.sk/sluzby/vzdelavanie/metodicke-spravy-a-oznamy/

 

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Galanta podľa § 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sú zverejnené v sekcií „Transparentné mesto – zmluvy“

Dátum vloženia: 25. 3. 2013 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2017 3:53
Autor: Ing. Roman Miklošík

Môže vás zaujímať viac