Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Ako vybaviť na Mestskom úrade v Galante

Prehľad kontaktov

Úradné hodiny na Mestskom úrade v Galante sú nasledovné:

Deň

Čas

Pondelok

08:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Utorok

08:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Streda

08:00 – 11:30

12:30 – 16:00

Štvrtok

08:00 – 11:30

 

Piatok

08:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úradné hodiny na Referáte spoločný stavebný úrad:

Deň

Čas

Pondelok

08:00 – 11:30

12:30 – 15:00

Utorok

 

 

Streda

08:00 – 11:30

12:30 – 16:00

Štvrtok

 

 

Piatok

08:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty na Matričný úrad v Galante

 

Narodenie – Erika Kovácsová, č.t. 031 788 4336, e-mail: erika.kovacsova@galanta.sk
Úmrtie, sobáš – Bc. Renáta Szabová, č.t. 031 788 4337,e-mail: renata.szabova@galanta.sk
Podateľňa na MsÚ v Galante funguje podľa akuálnych stránkových hodín

Je žiaduce, aby občania využívali na úhrady prioritne elektronické bankovníctvo.

Žiadame občanov, aby na komunikáciu s mestským úradom využívali email alebo telefonický kontakt. Všetky potrebné emailové adresy a telefónne čísla zamestnancov úradu nájdete na webstránke mesta:

kontakt/organizacna-struktura-msu/

Informácia pre daňovníkov

Daň z nehnuteľnosti  –

Eva Psotová, č.t. 031/7884354,  e-mail:  eva.psotova@galanta.sk,

Mgr. Katarína Kluchová, č.t. 031/7884353, e-mail: katarina.kluchova@galanta.sk,

Jana Babicová, t.č. 031/7884356, e-mail: jana.babicova@galanta.sk

 

Informácie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho  po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká  31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak daňovníkovi zaniká daňová povinnosť je povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti v termíne do 31. januára. Kompletne vyplnené daňové priznanie spolu s telefonickým kontaktom na daňovníka je možné podať osobne v podateľni MsÚ Galanta, alebo zaslať poštou na adresu Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta.

Komunálne odpady

Mgr. Michaela Andris, č.t. 031/7884358, e-mail: michaela.andris@galanta.sk

Mgr. Barbora Jurkemíková, č.t. 031/7884358, e-mail: barbora.jurkemikova@galanta.sk 

 

Podmienky zníženia poplatku za komunálne odpady v roku 2021 v zmysle VZN mesta Galanta č. 15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca dane poplatok zníži v pomernej výške za obdobie, za ktoré poplatník každoročne hodnovernými dokladmi preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to nasledovne:

 1. poplatníci umiestnení v nápravno-výchovnom zariadení vo výkone väzby alebo trestu –  potvrdenie z daného zariadenia,
 2. poplatníci umiestnení v zariadení poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou – potvrdenie z daného zariadenia,
 3. študenti SŠ a VŠ v SR študujúci mimo trvalého bydliska – potvrdenie o ubytovaní,
 4. poplatníci pracujúci v SR mimo trvalého bydliska - potvrdenie zamestnávateľa    o zamestnaní, potvrdenie o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce a potvrdenie  o zaplatení poplatku za odpad
 5. poplatníci s prechodným pobytom v inom meste – potvrdenie úradu miestnej samosprávy  o zaplatení poplatku za odpad v mieste prechodného pobytu z dôvodu prechodného   pobytu,
 6. poplatníci študujúci v zahraničí - potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí,
 7. poplatníci pracujúci v zahraničí - potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí prípadne potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo  na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 VZN mesta Galanta č. 15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 8. poplatníci fyzické osoby podnikatelia pracujúci v zahraničí - potvrdenie o činnosti  alebo práci vykonávanej v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní a potvrdenia   o zaplatení miestnych daní,
 9. poplatníci celoročne zdržujúci sa v zahraničí — potvrdenie vecne príslušného úradu alebo na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 VZN mesta Galanta č. 15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, ak poplatník nevie predložiť potvrdenie podľa písm. f) až h) tohto bodu,
 10. v prípade, že poplatník vykonáva turnusové práce v zahraničí, do zníženia poplatku  sa započíta polovica počtu dní, ktorá vyplýva z predloženého dokladu (to neplatí, ak z predloženého dokladu jednoznačne vyplýva presný počet odpracovaných dní).

 

Originálne doklady alebo úradne overené kópie preukazujúce skutočnosti pre zníženie určeného poplatku z predchádzajúceho roka (v prípade poplatníkov s prechodným pobytom v inom meste  treba potvrdenie úradu miestnej samosprávy o zaplatení poplatku za odpad v mieste prechodného pobytu z dôvodu prechodného pobytu predložiť z aktuálneho zdaňovacieho obdobia) nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Poplatník ich predkladá  do 28. februára bežného roka písomne u správcu poplatku alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy na webovom sídle www.slovensko.sk.

K podkladom predkladaným v cudzom jazyku (okrem češtiny, maďarčiny, angličtiny  a nemčiny) je nutné doložiť čestné prehlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 VZN mesta Galanta č. 15/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Správca dane zníži poplatok:

 1. 50 % fyzickej osobe v hmotnej núdzi. Žiadosť o zníženie poplatku spolu s dokladom preukazujúcim túto skutočnosť predloží poplatník najneskôr do 15. februára v zdaňovacom období, inak nárok na zníženie poplatku zanikne,
 2. o 25 % fyzickej osobe, ktorá má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Žiadosť o zníženie poplatku sa uplatňuje predložením potvrdenia Sociálnej poisťovne, ktoré preukazuje nárok na oslobodenie, najneskôr do 15. februára  v zdaňovacom období, inak nárok  na zníženie poplatku zanikne,
 3. o 47 % fyzickej osobe uvedenej v § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorá k 1. januáru zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov,
 4. podmienkou pre zníženie poplatku podľa písm. a) až c) je, že poplatník nemá nedoplatky voči Mestu za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,
 5. jednotlivé zníženia poplatkov v zmysle písm. a) až c) tohto bodu nie je možné kombinovať.

 

Dátum vloženia: 12. 1. 2021 14:10
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 11. 2023 16:13
Autor: Peter Eliáš

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac