Navigácia

Obsah

Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Organizačné zaradenie

Mesto Galanta

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

  • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
  • k výstavbe, údržbe, využívaniu a správe mestských športových zariadení
  • k usporiadaniu mestských športových podujatí
  • ku koncepcii rozvoja športu a telesnej kultúry, práce s mládežou a využitia voľného času
  • k spolupráci s občianskymi združeniami a inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
  • k utváraniu podmienok pre rozvoj športu pre všetkých, podpory organizovania telovýchovných, turistických a športových podujatí
  • k žiadostiam a návrhom na poskytnutie dotácií právnickým osobám pôsobiacim v oblasti telesnej kultúry, prevádzky športových zariadení, záujmovej športovej činnosti
  • k návrhom na ocenenie najlepších jednotlivcov a kolektívov v oblasti telesnej kultúry a športu