Navigácia

Obsah

Samospráva

samosprávaKto sa môže podieľať na samospráve mesta:
Na samospráve mesta sa podieľajú obyvatelia, ale aj občania, ktorí majú na území mesta nehnuteľný majetok, platia miestne dane a poplatky, sú v meste prihlásení na prechodný alebo dlhodobý pobyt, alebo sú nositeľmi čestného občianstva mesta.

Práva obyvateľov mesta:

Obyvatelia mesta, ktorými sú osoby s trvalým pobytom na území mesta, majú právo najmä:

- voliť orgány mesta a byť zvolení do orgánu samosprávy
- hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /miestne referendum/
- zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor
- zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
- obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta
- používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely
- požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste
- požadovať pomoc v čase náhlej núdze

Povinnosti obyvateľov mesta:

Obyvatelia mesta sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytujú pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým sú povinní:

a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.

Akým spôsobom sa vykonáva samospráva:

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

a) orgánov mesta,
b) miestneho referenda,
c) zhromaždením obyvateľov obce.