Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór svojou činnosťou zabezpečuje:

  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • kontrolu vybavovania sťažností, petícií a podnetov
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení Mesta
  • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • kontrolu plnenia ďalších ustanovení osobitnými predpismi

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

Správy z kontrol útvaru hlavného kontrolóra

V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v príslušnom kalendárnom roku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva sú zverejňované jednotlivé správy o výsledku vykonaných kontrol v prílohách pdf. Jednotlivé správy sú zverejnené v materiáloch predkladaných na MsZ.

25.06.2015 správy o výsledkoch kontrol vykonaných ÚHK.pdf

sprava_vysledokkontrol2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,76 kB
Stiahnuté: 683×

12.03.2015 správy o výsledkoch kontrol UHK.pdf

spravy_z_kontrol.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,03 kB
Stiahnuté: 562×

27.1.2015_spravy_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

16_sprava_o_vysledkoch_kontrol_vykonanych_hlavnym_kontrolorom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,91 MB
Stiahnuté: 609×

28.10.2014_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

18_sprava_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,19 MB
Stiahnuté: 386×

9.9.2014_spravy_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

14_spravy_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,56 MB
Stiahnuté: 441×

13.2.2014_sprava_vybavovanie_peticii_a_staznosti za rok 2013pdf

12_sprava_vybavovanie_peticii_a_staznosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,09 kB
Stiahnuté: 499×

13.2.2014_sprava_cinnost_hl_kontrolora za rok 2013.pdf

13_sprava_cinnost_hl_kontrolor_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,23 kB
Stiahnuté: 412×

17.12.2013_zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.pdf

zameranie_kontrolnej_cinnosti_hl_kontrolora_i_polrok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,44 kB
Stiahnuté: 343×

19.11.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

sprava_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,98 kB
Stiahnuté: 340×

26.9.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

26.9.2013_sprava_utvar_hl.kotrolora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,42 kB
Stiahnuté: 421×

27.6.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

27.6.2013_sprava_utvar_hl.kotrolora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,3 kB
Stiahnuté: 571×

14.2.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

12_sprava_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,71 kB
Stiahnuté: 609×

14.2.2013_sprava_o_vybavovani_staznosti.pdf

14_sprava_o_vybavovani_staznosti.pdf_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,57 kB
Stiahnuté: 405×

18.4.2012_správa o výsledkoch kontrol vykonaných UHK.pdf

18_sprava_hlavny_kontrolor.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,04 kB
Stiahnuté: 498×

Môže vás zaujímať viac