Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór mesta

MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

tel.: 031 788 43 06
fax: 031 780 35 92
e-mail: gabor.pallya@galanta.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

 

Hlavný kontrolór svojou činnosťou zabezpečuje:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
 • kontrolu vybavovania sťažností, petícií a podnetov
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení Mesta
 • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
 • kontrolu plnenia ďalších ustanovení osobitnými predpismi

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

 

Správy z kontrol útvaru hlavného kontrolóra

V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v príslušnom kalendárnom roku schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva sú zverejňované jednotlivé správy o výsledku vykonaných kontrol v prílohách pdf. Jednotlivé správy sú zverejnené v materiáloch predkladaných na MsZ.

25.06.2015 správy o výsledkoch kontrol vykonaných ÚHK.pdf

sprava_vysledokkontrol2015.pdf Stiahnuté: 611x

12.03.2015 správy o výsledkoch kontrol UHK.pdf

spravy_z_kontrol.pdf Stiahnuté: 483x

27.1.2015_spravy_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

16_sprava_o_vysledkoch_kontrol_vykonanych_hlavnym_kontrolorom.pdf Stiahnuté: 541x

28.10.2014_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

18_sprava_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf Stiahnuté: 342x

9.9.2014_spravy_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

14_spravy_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf.pdf Stiahnuté: 366x

13.2.2014_sprava_vybavovanie_peticii_a_staznosti za rok 2013pdf

12_sprava_vybavovanie_peticii_a_staznosti.pdf Stiahnuté: 454x

13.2.2014_sprava_cinnost_hl_kontrolora za rok 2013.pdf

13_sprava_cinnost_hl_kontrolor_2013.pdf Stiahnuté: 348x

17.12.2013_zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.pdf

zameranie_kontrolnej_cinnosti_hl_kontrolora_i_polrok_2014.pdf Stiahnuté: 302x

19.11.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

sprava_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf Stiahnuté: 291x

26.9.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

26.9.2013_sprava_utvar_hl.kotrolora.pdf Stiahnuté: 377x

27.6.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

27.6.2013_sprava_utvar_hl.kotrolora.pdf Stiahnuté: 483x

14.2.2013_sprava_o_vysledkoch_kontrol_UHK.pdf

12_sprava_o_vysledkoch_kontrol_uhk.pdf_0.pdf Stiahnuté: 501x

14.2.2013_sprava_o_vybavovani_staznosti.pdf

14_sprava_o_vybavovani_staznosti.pdf_0.pdf Stiahnuté: 318x

18.4.2012_správa o výsledkoch kontrol vykonaných UHK.pdf

18_sprava_hlavny_kontrolor.pdf.pdf Stiahnuté: 445x

Stránka

 • 1