Navigácia

Obsah

Komisia sociálno zdravotná a bytová

Organizačné zaradenie

Mesto Galanta

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k zriaďovaniu, zrušovaniu, zmenám a doplnkom v náplni činnosti zariadení sociálnych služieb, Dom dôchodcov Patria
 • k poskytovaniu starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
 • k žiadostiam o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
 • k posudzovaniu žiadosti o poskytnutie sociálnych pôžičiek
 • k návrhom poradovníka žiadateľov na uzatváranie zmluvy o nájme mestského bytu
 • k výmene bytov, poskytovaniu náhradných bytov, výpovedí z nájmu bytu
 • k návrhom na výstavbu bytov a ubytovní pre sociálne odkázaných občanov
 • k žiadostiam a návrhom na poskytovanie dotácií alebo návratných finančných výpomocí žiadateľom poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť
 • k zabezpečeniu opatrovateľskej služby mestom
 • k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti
 • k návrhom VZN mesta týkajúcich sa oblasti sociálnej, zdravotníckej a bytovej