Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Komisia legislatívno právna

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ich zmien a doplnkov, najmä z hľadiska ich súladu s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • k návrhu Štatútu mesta
 • k návrhu zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Galanta
 • k návrhom zmlúv o združení mesta s inými obcami alebo právnickými osobami
 • k návrhom spoločenských zmlúv obchodných spoločností s účasťou mesta
 • k zmene územia mesta
 • k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva vrátene jeho zmien a doplnkov
 • k pozastaveniu výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
 • k návrhu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora mesta z dôvodu hrubého alebo opakovaného zanedbávania povinností, porušovania Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov

Osoby

JUDr. Peter Zelinka

  JUDr. Peter Zelinka
Predseda Komisie legislatívno právnej

JUDr. Peter Wolf

  JUDr. Peter Wolf
Komisia legislatívno právna

JUDr. Denisa Očenášová

  JUDr. Denisa Očenášová
Komisia legislatívno právna

Mgr. Adela Korená

Komisia legislatívno právna

JUDr. Eleonóra Zuzáková

  JUDr. Eleonóra Zuzáková
Komisia legislatívno právna
Telefón: 0908639397
E-mail: akrozu@stonline.sk

Mgr. Ivan Szolga

Komisia legislatívno právna

Môže vás zaujímať viac