Obsah

Komisia legislatívno právna

Organizačné zaradenie

Mesto Galanta

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

  • k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ich zmien a doplnkov, najmä z hľadiska ich súladu s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
  • k návrhu Štatútu mesta
  • k návrhu zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Galanta
  • k návrhom zmlúv o združení mesta s inými obcami alebo právnickými osobami
  • k návrhom spoločenských zmlúv obchodných spoločností s účasťou mesta
  • k zmene územia mesta
  • k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva vrátene jeho zmien a doplnkov
  • k pozastaveniu výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
  • k návrhu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora mesta z dôvodu hrubého alebo opakovaného zanedbávania povinností, porušovania Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov