Obsah

Jana Babicová


Úloha v org. štruktúre

Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oddelenie finančné a majetkové - dane - miestne