Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN ktorým sa mení a dopíňa VZN č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. .../2021, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 24/2017, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 4/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 11/2020

Návrh VZN ktorým sa mení a dopíňa VZN č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. (65.05 kB) (637.4 kB)

Vyvesené: 9. 2. 2021

Dátum zvesenia: 25. 2. 2021

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť