Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. .../2021 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach

Pripomienkové konanie

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ......../2021 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta

Fyzické a právnické osoby môžu podať k návrhu VZN odôvodnenú pripomienku v písomnej forme, elektronicky (livia.geskova(©)galanta.sk) alebo ústne do zápisnice u spracovateľa návrhu Mgr. Lívii Geškovej v termíne do 24.02.2021 vrátane.

 

Návrh VZN č. .../2021 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach (291.8 kB)

Vyvesené: 9. 2. 2021

Dátum zvesenia: 25. 2. 2021

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť