Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Obchodná verejná súťaž č. 2143/2019 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante

Primátor mesta Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante. Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 6. augusta 2019 do 13:00 hod. Bližšie podmienky nájdete v prílohe.

                          Obchodná verejná súťaž č. 2143/2019

                        

Mesto Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. 940/1, 924 01 Galanta vyhlasuje podľa §§ 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nebytový priestor na Ul. Vajanského s.č. 909 v Galante o podlahovej  ploche 56,84 m2. Nebytový priestor je v správe spoločnosti Bysprav s.r.o. Galanta.

S víťazom súťaže sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu určitú 5 rokov v mesiaci august 2019  do 31.7.2024 s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Účel nájmu :  prevádzkareň obchodu a služieb - s vylúčením prevádzkovania výherných hracích automatov, stávkových kancelárií, reštauračných a pohostinských zariadení a činností ohrozujúcich mravnosť.

Minimálny nájom : 120 €/m2 ročne, bez služieb spojených s nájmom nebytového priestoru. Nájomné sa bude platiť vopred (mesačne alebo štvrťročne). Počas doby nájmu sa nájomné ročne valorizuje vo vzťahu k medziročnému rastu štátom uznanej inflácie.

Prehliadka nebytového priestoru bude umožnená po dohode so správcom nebytového priestoru.

Podmienky účasti v súťaži :

Do súťaže sa môžu prihlásiť fyzické alebo právnické osoby, ktoré predložia návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, a zložia zábezpeku vo výške 300 € do pokladnice alebo na účet vyhlasovateľa súťaže vo VÚB a.s., IBAN: SK150200 0000 0000 18722132, BIC: SUBASKBX, variabilný symbol: OVS_2143_2019 do 6.8.2019 do 1300 hod.

Súčasťou súťažného návrhu musí byť:

  • účel nájmu,  ponuka ročného nájomného, obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, číslo telefónu, e-mail,
  • výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená fotokópia),
  • doklad o zaplatení zábezpeky.

Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

  • Návrh musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
  • Uchádzač môže predložiť len jeden súťažný návrh.
  • Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, ktorí sú v omeškaní s platením peňažných záväzkov voči mestu, alebo organizáciám zriadených alebo založených mestom.
  • Uchádzač je svojim súťažným návrhom viazaný do 6.9.2019.
  • Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže, ak uchádzač odstúpi od svojho návrhu po uplynutí lehoty na jeho predloženie. Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa, ak víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu do lehoty stanovenej vyhlasovateľom, t.j. do 6.9.2019.
  • Neúspešným uchádzačom sa zábezpeka vráti do 8 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže; víťazovi súťaže sa zábezpeka vráti do 8 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy.
  • Pri nesplnení podmienok na obsahovú a formálnu úplnosť súťažného návrhu bude uchádzač  zo súťaže vylúčený.

Spôsob a lehota podávania návrhov:

Súťažné  návrhy sa predkladajú na adresu vyhlasovateľa súťaže písomne v zalepenej obálke označenej heslom „Obchodná verejná súťaž č. 2143/2019 – Vajanského 909, Galanta“. Súťažné návrhy musia byť doručené do podateľne Mestského úradu Galanta do 6.8.2019 do 1300 hod.

Otváranie súťažných návrhov: 6.8.2019 o 1400 hod. na Mestskom úrade Galanta, zasadacia miestnosť na 2. posch. č. dv. 49. Uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní súťažných návrhov.

Kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov: výška nájomného za 1 m2 ročne a účel nájmu. Výsledky súťaže sa súťažiacim oznámia do 18.8.2019. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne súťaž zrušiť.

 

 

 

                                                                                                                             Peter Paška

V Galante dňa 2. júla 2019Podmienky OVS 2143/2019

Prílohy

OVS 2143_19 Vajanského 909.pdf

OVS 2143_19 Vajanského 909.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,13 kB
Dátum vloženia: 2. 7. 2019 14:37
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2021 11:17

Môže vás zaujímať viac