Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever, s elokovanou triedou Hodská

Materská škola - Óvoda
Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta
s elokovanou triedou Hodská č.1237

Email: mssever@centrum.sk
Web: mssever.edulife.sk

Tel: 031/782 21 82
Email: mssever@centrum.sk
Web: mssever.edulife.sk


Riaditeľka: Mgr. Elvíra Tarová
Počet tried:6+1
Počet detí:127+17
Počet pedagogických zamestnancov:12+2
Počet ostatných zamestnancov:9+1

Profilácia školy

Vlastné zameranie materskej školy

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Výchova a vzdelanie sa na našej materskej škole realizuje v štátnom jazyku slovenskom ( 6 tried) a v  jazyku maďarskom   (1 trieda).  Súčasťou našej materskej školy je aj elokovaná trieda v Hodoch.

           Východiskom pre spracovanie zamerania našej materskej školy bola koncepcia dlhodobého rozvoja zapracovaná v školskom projekte podporujúcom zdravie. Táto koncepcia sa vyvinula postupne  a je zhodnotením tvorivého úsilia učiteľov, rodičov a pracovníkov školy a skúseností z realizácie s deťmi.

V spojitosti so zameraním máme rozpracovaných niekoľko projektov:

      „Stretnutie v škôlke“ zamerané na adaptáciu detí v materskej škole. Prebieha pri zápise detí do MŠ a pred nástupom detí do MŠ. Deti sa spoločne s rodičmi zoznamujú s prostredím a kolektívom.

      „Jesenné variácie“ projekt zameraný na prírodu a zdravú výživu. Pri jeho realizovaní spolupracujeme aj s rodičmi a priateľmi školy.

      „Správaj sa bezpečne“ aktivita v spolupráci s políciou a RÚVZ. Deti sa učia správať bezpečne a neohrozovať svoje zdravie pri účasti na cestnej premávke.

      „Malí ochrancovia prírody“ – aktivity zameraná na poznávanie a ochranu prírody -  environmentálnu výchova

      „Detská športová olympiáda“ spoločná aktivita pre všetkých predškolákov v meste Galanta zameraná na rozvoj pohybových zručností detí.

 

Názov školského vzdelávacieho programu:    Učíme sa žiť zdravo

Vymedzenie vlastných cieľov:

1.  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v Štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

-          Prostredníctvom projektov a aktivít zameraných na  spoznávanie zdravých potravín a zdravého životného štýlu a aplikáciou daných poznatkov rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.

-          Uplatňovať zážitkové učenie a rozvíjať u detí environmentálne cítenie poznávaním a ochranou prírody

-          Prostredníctvom bežných denných situácií, ale aj modelových situácií rozvíjať u detí schopnosti spolupráce a komunikácie v materinskom i štátnom jazyku  hlavne v oblasti ústnych spôsobilostí

-          V hrových činnostiach i edukačných aktivitách rozvíjať a upevňovať u detí  manuálne,  tvorivé zručnosti a  psychomotorické schopnosti.

-          Podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám a športu organizovaním zaujímavých súťaživých športových podujatí,

-          Pri pobyte vonku učiť  deti k dopravnej disciplíne a rozvíjať schopnosť uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli chodca, cyklistu, či korčuliara.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 12:22
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2022 11:05
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Môže vás zaujímať viac