Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Priemyselný park Galanta

Priemyselný park Galanta

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť mestu Galanta zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb a podporiť spoluprácu nadnárodných spoločností a ich investícií do logistiky a tým zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regióne mesta Galanta.

Projekt mal 3 základné ciele:

 

 1. Vybudovanie priemyselného parku v regióne mesta Galanta - Vybudovaním priemyselného parku na zelenej lúke dôjde predovšetkým ku stimulácii a stabilizácii podnikateľského prostredia v regióne mesta Galanta.  Priemyselný park nadviaže na úspešný vstup významného investora, ktorého investícia bola vládou Slovenskej republiky identifikovaná ako ekonomicky významná investícia pre Slovenskú republiku.  Infraštruktúra vybudovaná v rámci projektu bude z dlhodobého hľadiska slúžiť podpore podnikateľského prostredia pre existujúcich investorov, ktorí sa zaviazali uskutočniť investície v zmysle priložených podnikateľských plánov, ako aj pre podporu a rozvoj nadväzujúcich podnikateľských aktivít na ďalších priľahlých územiach napojiteľných na vybudovanú infraštruktúru.  Bez vybudovania infraštruktúry a areálu priemyselného parku je príliv ďalších investícii do regiónu mesta Galanta ohrozený.
 2. Umiestnenie strategického investora nadnárodného charakteru v areáli Priemyselného parku Galanta - Umiestnenie projektu Logistického centra do areálu Priemyselného parku Galanta ako majoritnej investície v objeme presahujúcom 458 mil. SKK nadväzuje na už uskutočnené investície strategického investora v regióne mesta Galanta.  Strategický investor (spoločnosť SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.)  vytvoril na pozemkoch susediacich s areálom Priemyselného parku Galanta priamo takmer 3 000 pracovných miest a nepriamo u subdodávateľov takmer 4 000 ďalších pracovných miest.  Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je pre región zotrvanie a rozvoj strategického investora kľúčovým nástrojom na vyrovnávanie regionálnych disparít a dosahovanie významných multiplikačných efektov.  Ďalší investori umiestnení v areáli Priemyselného parku Galanta stelesňujú v súlade s cieľmi príslušného Sektorového operačného programu rozvoj klastrov a sú predovšetkým dodávateľmi tovarov a služieb pre strategického investora.
 3. Zvýšenie zamestnanosti a kvality života v regióne mesta Galanta - Projekt priemyselného parku vybudovaného na zelenej lúke vytvára nové pracovné príležitosti a nové kvalifikácie s dosahom presahujúcim región mesta Galanta.  Investície investorov do priemyselného parku predovšetkým umožňujú vytvoriť funkčné logistické centrum a s nimi súvisiace služby a nové pracovné pozície, z ktorých mnohé vyžadujú vysokokvalifikované manažérske zručnosti zásadne so znalosťou cudzích jazykov.  316 novovytvorených pracovných miest pritom nezohľadňuje stabilizáciu existujúcich a vytváranie ďalších pracovných miest bezprostredne súvisiacich s investíciami vo vytvorenom priemyselnom parku. Úspešná realizácia projektu Priemyselného parku Galanta je podmienkou ďalšej etapy investícii strategického investora do výskumu a inovačného rozvoja a prestavujú potenciál pre zásadné pozdvihnutie kvality života obyvateľov regiónu mesta Galanta.

Realizáciou projektu vznikla infraštruktúra priemyselného parku. Projekt sa skladal z nasledovných stavebných aktivít:

 • Objekt servisných činností,
 • Objekt vrátnice a strážnej služby,
 • Objekt pre vodičov,
 • Oplotenie a vstupné brány,
 • Vonkajšie osvetlenie,
 • Zásobníky hasiacej a dažďovej vody,
 • Dažďová kanalizácia areálových ciest,
 • Drenážna jímka pre dažďovú vodu,
 • Cesty a spevnené plochy,
 • Dodatočné práce.

Projekt bol financovaný z finančných prostriedkov EÚ (ERDF) a štátneho rozpočtu prostredníctvom Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Nenávratný finančný príspevok bol vo výške 219 325 787,43 SKK. Projekt bol úspešne ukončený a odovzdaný do užívania.

"Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami"

Dátum vloženia: 11. 10. 2007 9:32
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 9:48
Autor: Ing. Tomáš Bergendi

Môže vás zaujímať viac