Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Prihláška za člena Parlamentu mládeže mesta Galanta

Výzva na prihlášku za člena Parlamentu mládeže mesta Galanta

Mesto Galanta zakladá v zmysle schválenej Koncepcie práce s mládežou v meste Galanta na roky 2024-2028 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 30.11.2023 Parlament mládeže.

Mesto Galanta vníma mládež ako dôležitého aktéra rozvoja spoločnosti, vytvára podmienky, aby mládež v meste našla uspokojenie svojich potrieb a požiadaviek, poskytuje prostredie na kvalitnú a etickú sebarealizáciu, považuje mládež za schopnú prevziať zodpovednosť za smerovanie svojho života. Komplexné zabezpečenie regionálnej politiky vo vzťahu k mládeži je úlohou obce, mimovládneho a súkromného sektora, médií, vzdelávacích inštitúcií, rodiny, komunít, ako aj samotnej mládeže. Participácia mesta deklaruje, že mládež má právo aktívne sa zúčastňovať života v spoločnosti.

Uvedomujeme si, že prirodzená účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote je základným predpokladom jej spoluúčasti na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú jej súčasného i budúceho života.

Parlament mládeže mesta Galanta (ďalej len „PMMG“) bude preto pôsobiť  ako zástupca mladých ľudí v meste Galanta podieľajúci sa svojou činnosťou na občianskej participácii.

PMMG má byť politicky nezávislá mládežnícka skupina, ktorá spolupracuje najmä s primátorom mesta Galanta, so zriadenými odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve v Galante, koordinátorom práce s mládežou v meste Galanta, mimovládnymi organizáciami podporujúcimi prácu s mládežou v meste Galanta a jeho okolí. Vo svojej činnosti sa bude riadiť vlastným plánom zasadnutí.

Poslanie PMMG:
  1. spracováva a podáva iniciatívne návrhy a stanoviská, podieľa sa na riešení problémov mladých ľudí vo veciach týkajúcich sa mládeže na území mesta Galanta, 

  2. podieľa sa na rozvoji práce s mládežou, rozvoji mládežníckych iniciatív, 

  3. zapája sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania, 

  4. spolupracuje pri realizácii strategických cieľov a zúčastňuje sa aktivít zameraných na rozvoj mládeže,

  5. spolupracuje s Mestom Galanta a inými organizáciami mladých ľudí a zabezpečuje ich spoluprácu a komunikáciu s Mestom Galanta, 

  6. pestuje u mladých ľudí spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, iniciuje a organizuje športové, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, voľnočasové, a ekologické aktivity na území mesta Galanta, 

  7. o svojej činnosti informuje primátora Mesta Galanta a odborné komisie MsZ.

 

Členom v PMMG sa môže stať mladý človek vo veku od 14 rokov do 26 rokov, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Galanta. 

Funkčné obdobie členov PMMG je dva kalendárne roky.

Záujemca o členstvo v PMMG vyplní formulár prihlášky zverejnenej v prílohe tohto článku, ku ktorej priloží aj motivačný list.

Vyplnenú prihlášku aj s prílohou môžete poslať elektronickou poštou na emailovú adresu veronika.candal@galanta.sk alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Galante, prípadne poštou na adresu:

Mestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta

najneskôr do 15.03.2024.  

Prihláška a štatút PMMG sú k dispozícii v prílohe tohto článku.

 

 

 

Prílohy

Prihláška za člena Parlamentu mládeže mesta Galanta formát PDF

Prihláška za člena Parlamentu mládeže mesta Galanta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148 kB

Prihláška za člena Parlamentu mládeže mesta Galanta formát DOCX dokument

Prihláška za člena Parlamentu mládeže mesta Galanta.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 77,57 kB

Štatút Parlamentu mládeže mesta Galanta

Štatút PMMG.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,29 kB
Dátum vloženia: 23. 2. 2024 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2024 9:26
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac