Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o 1

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o. so sídlom Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta.

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie – ekonomický, manažérsky, stavebný, technický smer, alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti.
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • prax v oblasti správy majetku minimálne 2 roky
 • odborná spôsobilosť, za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifík manažmentu so zameraním na činnosť v organizácii pôsobiacej v oblasti manažérskeho riadenia, práva, ekonómie, stavebníctva alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady
Znalostné a iné predpoklady na výkon funkcie:
 • znalosť problematiky vedenia spoločnosti
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • skúsenosti v oblasti riadenia a fungovania sociálneho podniku sú pre uchádzača výhodou
 • znalosť z oblasti daňových zákonov, obchodného práva, sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov
 • občianska bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • znalosť práce s PC (MS Office, internet)
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • znalosť cudzích jazykov je pre uchádzača výhodou
 • schopnosť teamovej práce a komunikatívnosť
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
 • Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov preukazujúcich vzdelanie (vo forme osvedčenej fotokópie)
 • Vyhlásenie o dĺžke praxe v riadiacich funkciách a v oblasti manažérskeho riadenia najmenej 5 rokov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení
Platové podmienky (brutto):
 • Od 2.100,- € / mesiac *

* Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy vzťahujúcej sa na uvedenú pracovnú pozíciu.

Skutočná suma základnej zložky mzdy bude upravená v súlade s vašimi odbornými znalosťami a schopnosťami.

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2024 , prípadne dohodou.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Galanta. Uchádzači na funkciu konateľa doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: Výberové konanie SMMG, s.r.o. „NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta najneskôr do 24.07.2024.

Kontaktná osoba:

Erika Mészárosová -Vedúca oddelenia personalistiky a miezd, tel. č.: 031 788 4379, email: erika.meszarosova@galanta.sk

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou resp. elektronickou formou.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Mgr. Peter Kolek

primátor mesta

Prílohy

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA, s.r.o

Výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti Správa mestského majetku Galanta s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,4 kB
Dátum vloženia: 3. 7. 2024 14:29
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2024 14:35
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac