Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára 2024

Oddelenie finančné Mestského úradu v Galante oznamuje:

Oddelenie finančné Mestského úradu v Galante oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov je každá fyzická a právnická osoba povinná podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) do 31. januára 2024, ak sa stala v roku 2023 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ak  mala vydané právoplatné stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zbúraní stavby alebo jej zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením  a dedením vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia/rozhodnutia o dedičstve.

 

Daňové priznanie k dani za psa je povinná podať každá fyzická a právnická osoba do 30 dní od zmeny skutočností (nový pes resp. úhyn psa). Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní.

 

Daňové priznanie k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je povinná podať každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba do 30 dní od zmeny skutočností (nárast alebo pokles počtu automatov a nevýherných hracích prístrojov).

 

Potrebné tlačivá a formuláre si môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 1. posch. č. dv. 42 (k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje) a č. dv. 43,44 k dani z nehnuteľností alebo na webovej stránke mesta mestsky-urad/sluzby/miestne-dane-a-poplatky/tlaciva-a-formulare/.

 

V prípade nepodania daňového priznania v určenej lehote môže byť daňovníkovi uložená pokuta vo výške od 5 € až do 3 000 €.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Dátum vloženia: 12. 1. 2024 15:22
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2024 15:27

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac