Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór mesta

MVDr. Gábor Pallya

MVDr. Gábor Pallya

tel.: 031 788 43 06
fax: 031 780 35 92
e-mail: gabor.pallya@galanta.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

 

Hlavný kontrolór svojou činnosťou zabezpečuje:

  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
  • kontrolu vybavovania sťažností, petícií a podnetov
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení Mesta
  • kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  • kontrolu plnenia ďalších ustanovení osobitnými predpismi

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci