Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základná škola, Sídl. SNP

Sídl. SNP 1415/49, Galanta

web: www.zssnpga.edupage.org
e-mail: zssnpgalanta2020@gmail.com

tel.: +421/31/780 41 37
webové sídlo školy: www.zssnpga.edupage.org
e-mail: zssnpgalanta2020@gmail.com

riaditeľka: Mgr. Radka Vrabcová


zástupkyňa riaditeľky pre 1.stupeň:

zástupkyňa riaditeľky pre 2.stupeň:


počet tried: 27
počet žiakov: 603
počet pedagógov: 40
počet vychovávateliek: 7
počet ostatných zamestnancov: 17
počet telocviční: 2
počet odborných učební: 10 (2 učebne PC, 2 učebne anglického jazyka, laboratórium fyziky, chémie, biológie, techniky, učebňa náboženskej výchovy, učebňa hudobnej výchovy)
zameranie školy: škola je zameraná na športové triedy s atletickou prípravou


Profilácia školy

ZŠ na Sídlisku SNP v Galante je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou   v zmysle Zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Galante dňa 28.marca 2002.
Jej základná filozofia vychádza z loga a hesla školy, ktoré sa snaží napĺňať svojou činnosťou. Heslo nemá len športový význam - vyjadruje aj úsilie o neustály pokrok každého žiaka a vedie ho k tomu, aby vydal zo seba to najlepšie. Túto snahu podporujú pedagógovia školy vo všetkých 27 triedach. Z nich 12 je na prvom stupni ZŠ.

Škola využíva svoje odborné učebne aj na prípravu žiakov na súťaže a olympiády,     v ktorých organizuje aj školské kolá súťaží matematickej, fyzikálnej, geografickej, chemickej olympiády, olympiádu anglického jazyka, slovenského jazyka, literárne súťaže. Už tradične veľmi dobré výsledky dosahujú žiaci v celoslovenskej informatickej súťaži iBOBOR, v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry.

Škola venuje zvýšenú pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým sa venuje školská špeciálna pedagogička a školská psychologička.

Školský klub detí má vytvorených 7 oddelení. Ponúka pestrú činnosť a tradičné podujatia akými sú Vianočné tvorivé dielne, kultúrny program v  MsKS pri príležitosti Dňa matiek, športové popoludnie s oteckami  ku Dňu otcov.

Tradične dobrá je spolupráca školy s niektorými inštitúciami a organizáciami, ktoré prispievajú k výchove a vzdelávaniu žiakov v oblasti dopravnej výchovy, prevencii drogových závislostí, sociálno-patologických javov. Rozvíja sa najmä spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante, OR PZ v Galante, HaZZ v Galante, MsP.

Hlavným cieľom školy, ku ktorému smeruje snaha vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov, je umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti a dať každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 12:57
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 14:24
Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac