Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Základná škola Gejzu Dusíka

Mierová 1454/10, Galanta

web: www.zsdusikaga.edu.sk
e-mail: riaditel.zsgd@gmail.com

tel.: +421/31/782 21 22

webové sídlo školy : www.zsdusikaga.edu.sk

email: riaditel.zsgd@gmail.com

riaditeľ: Mgr. Lucia Morovičová
počet tried: 24
počet žiakov: 576
počet pedagógov: 38
počet vychovávatelov: 8
počet ostatných zamestnancov: 16
počet telocviční: 2
počet špeciálnych učební: 7

Školský vzdelávací proces školy sa nesie v duchu UČENIE PRE ŽIVOT.

Základnou filozofiou školy je pripraviť žiakov do reálneho života, preto bol dôraz kladený nielen na odbornosť, získané poznatky, ale aj na citový život žiaka prostredníctvom hudby, hrdosť na kultúrne bohatstvo a históriu s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti, tolerancii k iným národom.

Škola umožňuje žiakom získať dostatočné základné a všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Škola má zavedené vyučovanie v daltonských blokoch vo všetkých triedach na 1. stupni. V ročníkoch 1.- 4. sú zavedené dvojhodinové (deväťdesiat minútové) daltonské bloky. Prvky daltonského vyučovania sú uplatňované plynule aj po prechode na 2. stupeň v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Škola sa zamerala na poskytnutie všeobecného vzdelania so zameraním na hudobnú výchovu, využívanie Daltonskej metódy na celom prvom stupni. 

Od roku 1993 je škola zameraná na hudobný program. Pri výučbe hudobnej výchovy sa používa metodika emeritného profesora Ladislava Daniela. Hudobný program je zavedený v 1. – 4. ročníku, žiaci, ktorí sa chcú hudbe venovať ďalej, môžu pracovať v záujmovom útvare – Spevácky súbor Severáčik.  

Na rozvoj komunikačných zručností aj v cudzom jazyku a skvalitnenie jazykovej prípravy, škola implementovala 1 hodinu anglického jazyka v 1. ročníku a 2 hodiny v 2. ročníku, od 1. až po 9. ročník ponúkame výučbu anglického jazyka. Žiakom od 7. ročníka ponúkame vyučovanie druhého cudzieho jazyka, ktorým je nemecký jazyk.

Posilnením hodín slovenského jazyka a literatúry ponúkame priestor pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikatívnosti, čo následne priaznivo ovplyvní prospievanie aj v ostatných predmetoch.

S prihliadnutím na náročnosť predmetu matematika sme pridali hodiny. Prehĺbenie a upevňovanie matematických vedomostí a zručností hravou formou by malo pomôcť prekonať obavy a strach z tohto predmetu. Rozšírením počtu hodín sa vytvorí priestor na zdokonalenie matematickej gramotnosti

Na druhom stupni preferujeme vedomosti zamerané na prax, využívanie efektívnych spôsobov učenia, vyučovanie cudzích jazykov, prípravu na celoplošné testovanie žiakov 5. a 9. ročníka a tým aj na prípravu na prijímacie pohovory na stredné školy. Venujeme sa žiakom podľa ich potrieb a požiadaviek (žiaci so ŠVVP, integrovaní žiaci, žiaci s poruchami správania, pozornosti, pervazívnymi vývinovými poruchami a iným zdravotným postihnutím).

Zameriavame sa na riešenie problémových úloh, zvýšenú motiváciu, vyučovanie všetkých predmetov prostredníctvom interaktívnej tabule a počítačov, účasť na predmetových olympiádach a súťažiach, všetkým žiakom sme vytvárali aktívny priestor vo výchovno-vzdelávacom procese.

Našim princípom je viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, vzájomne sa rešpektovať, riešiť problémy, naučiť sa pýtať, hľadať problémy a snažiť sa nájsť odpovede. V spolupráci s rodičmi vychovať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých, schopných kriticky a tvorivo myslieť, riešiť problémy.   

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 14:25
Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac