Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Materská škola, Sídl. SNP, s elokovanou triedou na ul. Úzka

Materská škola
Sídl. SNP 999/29, 924 01 Galanta
s elokovanou triedou na Ul. Úzka 720/4

Email: slusnakovaolga@centrum.sk
Web: mssnpgalanta.edulife.sk

Tel: 031/780 58 74,
       031/780 53 10-Úzka
Email: slusnakovaolga@centrum.sk
Webová stránka školy : mssnpgalanta.edulife.sk

 

Riaditeľka: PaedDr. Oľga Slušňáková

Zástupkyňa riaditeľky: Veronika Korbová
Zástupkyňa riaditeľky pre elok.triedu: Bc.Alexandra Müllerová


Počet tried: 4+1
Počet detí: 86+21
Počet pedagogických zamestnancov: 10
Počet ostatných zamestnancov: 8

MŠ by mala dať dieťaťu dobré základy do života a vzdelania, ktoré ho budú sprevádzať po celý život. Ak dieťa získa tieto základy už v útlom veku, má všetky predpoklady, aby sa mohlo ďalej naplno rozvíjať.

Preto je v tejto škôlke prioritou, aby čas ktorý deti prežijú v MŠ bol  zdrojom dobrých základov do života a vzdelania, radostný, pokojný príjemný, aby v deťoch prebúdzali aktívny záujem a chuť pozerať okolo seba, počúvať a objavovať, ale i odvahu ukázať čo dokážu, aby mali možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať, súhlasiť, ale i oponovať.

Ciele:

*             Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.

*             Uplatňovať právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, práva     na rozvoj vlastnej identity, práva na celostný rozvoj osobnosti.

*             Vytvárať sociálnu klímu na základe vzťahov dôvery, empatie, spolupráce.

*             Zohľadňovať potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa, vyvážene rozvíjať              psychomotorickú, kognitívnu, sociálnu, emocionálnu a morálnu stránku.

*             Uspokojovať a rešpektovať každodenné potreby dieťaťa.

Dlhodobé ciele realizované prostredníctvom projektov

Pohyb hravý veselý a zdravý

Cieľ: Na základe primerane riadených i spontánnych činností aktivizovať celú osobnosť dieťaťa , aby prežívanie prinášalo pohodu a radosť, aby dieťa vnímalo  pohyb všetkými zmyslami, vytváralo si pozitívny vzťah k pohybu, spájalo už známe s novým poznaním cestou vlastnej skúsenosti, aby si vytváralo návyky na správne pohybové aktivity do budúcnosti.

Environmentálny projekt – Chránime, preto triedime

Cieľ:   rozvíjať ekologické myslenie, poukazovať na vzájomné súvislosti s prírodou, vnímať prírodu všetkými zmyslami, nadobúdať vedomosti , schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať, oboznamovať sa pravdivo s prírodným a spoločenským prostredím.

Chcem byť zdravý

Cieľ: získavať poznatky o ľudskom tele, o ochrane zdravia, prvej pomoci,  mať predstavu o zdravej životospráve, poznať dôležité inštitúcie a ich účel ( nemocnica, požiarnici, polícia ), vytvárať si správne životné návyky ( strava, spánok, pohyb, pobyt vonku, otužovanie, rodina, priatelia, komunikácia...)

Žiť s ostatnými  

Cieľ: sociálne začlenenie do rodiny a okolitého prostredia, učiť sa rešpektu a tolerancii, komunikovať verbálne, neverbálne, spolupráca a tímová práca, viesť deti k poznaniu, že závisíme jeden od druhého a preto je potrebné aby sme sa navzájom akceptovali, vážili si jeden druhého a vzájomne si pomáhali, osvojiť si mravné návyky, schopnosť aktívne počúvať, pomáhať iným, posilňovať schopnosť byť sám sebou

Proti škodlivým závislostiam

Cieľ: vytvárať predstavu o pojmoch závislosť, veciach, ktoré poškodzujú zdravie          ( Sladkosti závislosťou, Filipove dobrodružstvá …), zabrániť vzniku, alebo rozvoju nežiadúceho javu.

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 12:14
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 12:58
Autor: Mgr. Juraj Bottka

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac