Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Mestské - sociálne byty na území mesta

Mesto Galanta má vo vlastníctve byty na Ul. Hodská 1645/71, Matúškovská cesta 874/1 a Garažd 1600, ktoré sú určené na uspokojovanie bytových potrieb sociálne slabších vrstiev obyvateľov mesta. Počet mestských - sociálnych bytov je 73.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 107/2005 o pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č. 2/2007, č. 21/2008 a č. 46/2009 sú sociálne bytu uzatvárané na dobu určitú a určené pre:

 • manželov
 • druha s družkou aspoň s jedným nezaopatreným dieťaťom
 • fyzickú osobu, ktorej maloleté dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • rodiča, ktorý sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa
 • mladého dospelého, ktorý nemá zabezpečené bývanie po skončení náhradnej starostlivosti a poručníctva, na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • fyzickú osobu, ktorá prišla o byt v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti

 

Každý záujemca o sociálny byt je oboznámený s podmienkami pridelenia sociálnych bytov, ktoré musí spĺňať. Na základe výmeny informácií, rodinných pomeroch klienta a odôvodnení, ktoré klient poskytne pracovníčke referátu sociálnych služieb je vydané tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme mestského – sociálneho bytu“. Klientovi je vysvetlené aké podklady resp. potvrdenia je nutné doložiť k žiadosti. Každá vyplnená žiadosť s požadovanými dokladmi je následne prerokovaná na príslušnej komisie sociálno-zdravotnej a bytovej, ktorá doporučuje primátorovi mesta sociálny byt prideliť resp. neprideliť.

 Základné podmienky pridelenia mestského - sociálneho bytu sú v zmysle VZN č. 3/2016 ... nasledovné:

 • minimálne 1 rok pred podaním žiadosti aspoň jeden zo žiadateľov má trvalý pobyt na území mesta Galanta,
 • minimálne 4 mesiace pred podaním žiadosti spĺňa aspoň jeden zo žiadateľov aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 

 1. je samostatne zárobkovo činná osoba
 2. je v pracovnom pomere
 3. poberá rodičovský príspevok
 4. poberá príspevok na opatrovanie
 5. poberá starobný, vdovský alebo invalidný dôchodok

 

 • nie sú vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu alebo bytového domu, rodinného domu
 • nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinili odpredajom vlastného bytu či rodinného domu
 • nemá záväzky voči prenajímateľovi na miestnych daniach a poplatkoch
 • pravidelná školská dochádzka u školopovinných detí žiadateľa potvrdená školou

Žiadosť si môžete stiahnuť v prílohe a zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu: info@galanta.sk.

Bližšie informácie budú žiadateľovi poskytnuté na Referáte sociálnych služieb Mestského Úradu Galanta, na č. d. 23 – 24 alebo na telefonickom čísle 031/7884340 -41.

žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Prílohy

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36 kB
Dátum vloženia: 2. 1. 2017 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 9:31
Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac