Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb. 1

Kompetencie a úlohy obce na úseku podnikania obchodu a služieb vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien.

V tejto oblasti sa mesto riadi prijatým Všeobecne záväzným nariadením mesta Galanta č. 55/2010 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta a to pri vykonávajú podnikateľskej činnosti. V súlade s ustanovenia tohto VZN je podnikateľ povinný písomne ohlásiť všeobecný prevádzkový čas, osobitný prevádzkový čas a jednorazové predľženie prevádzkového času.

Kompetencie a úlohy obce v oblasti prevádzkovania trhovísk vyplývajú zo zákona č. 178/1998 Z.z., Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch na území mesta Galanta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 24/2014 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sú vydané Trhové poriadky pre trhové miesto t.j. trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj.

Kompetencie mesta pri vydávaní osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka vyplýva zo zákona č. 219/1991Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

 

Žiadosti nájdete vo formáte PDF v sekcií MESTO --> TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE --> KOMUNÁLNE SLUŽBY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Dátum vloženia: 28. 2. 2017 13:27
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2023 18:31
Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Môže vás zaujímať viac