Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Výbory mestských častí 2022 - 2026

Výbory mestských častí 2015-2018 1

Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti, teda sú to PhDr. Marta Vajdová, Mgr. Miroslav Štibráni, JUDr. Denisa Očenášová

Zloženie výborov mestských častí:

Hody:
Predseda: Jaroslava Kováčová

Členovia:

 • PhDr. Marta Vajdová
 • Anton Reisinger
 • Pavel Štibráni
 • Miroslav Eliáš

Javorinka:
Predseda: Eva Vašaková
Členovia:

 • Mgr. Miroslav Štibráni
 • Ing. Milan Zeleňák
 • Mgr. Igor Džodla
 • Vojtech Barabáš


Nebojsa:
Predseda: Mgr. Andrej Tábori
Členovia:

 • JUDr. Denisa Očenášová
 • Anton Popluhár
 • Katarína Suchopová
 • Matúš Kozmér

 

Zásady činnosti
Výborov mestských častí mesta Galanta

Čl. 1
Postavenie výborov v mestských častiach

1./ Výbory v mestských častiach /ďalej len „výbor“/ reprezentujú obyvateľov
mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

2./ Základným poslaním výborov je umožňovať uplatňovanie ich vlastných
potrieb a záujmov v činnosti orgánov mesta. Prostredníctvom výborov sa občania
zapájajú do riešenia verejných vecí.

3./ Dôležité rozhodnutia týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny jej
katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny, zmeny názvu mestskej
časti, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v mestskej
časti možno vykonať iba po predchádzajúcom prerokovaní s výborom.

4./ Výbory nemajú právnu subjektivitu ani vlastný rozpočet.

Čl.2
Zriaďovanie a organizačné usporiadanie výborov

1./ Výbory v mestských častiach Hody, Javorinka a Nebojsa zriaďuje, ruší,
menuje a odvoláva jej členov mestské zastupiteľstvo. Výbor môže mať najviac 5
členov.

2./ Členmi výboru sú poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej
časti. Kandidátov výboru z radov obyvateľov mestskej časti navrhujú mestskému
zastupiteľstvu obyvatelia mestskej časti na verejnom zhromaždení obyvateľov
mestskej časti.

3./ Na čele výboru je predseda. Predsedu volia členovia výboru. Predsedu
počas jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru.

4./ Členovi výboru prináleží za prácu vo výbore odmena vo výške určenej
poriadkom odmeňovania poslancov,členov komisií MsZ a členov výborov mestských
častí.

Čl.3
Oprávnenia a povinnosti výborov

1./ Výbory pri výkone samosprávy mesta najmä

a./ oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s nariadeniami a uzneseniami
orgánov mesta,

b./ zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta,

c./ organizujú účasť občanov pri riešení otázok rozvoja mesta,najmä pri
zveľaďovaní,tvorbe
a ochrane životného prostredia, pri udržiavaní a ochrane majetku mesta a
upevňovania
verejného poriadku,
d./ uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta a v mestských
podnikoch,
rozpočtových a príspevkových organizáciách založených alebo zriadených
mestom,

e./ vyjadrujú sa k návrhom rozpočtu mesta a návrhom programu hospodárskeho a
sociálneho
rozvoja mesta,

f./ spolupracujú s občianskymi združeniami, záujmovými združeniami obyvateľov
mesta
a mestských častí,

g./ vzájomne spolupracujú s ostatnými výbormi pri zabezpečovaní úloh, ktoré
presahujú
rámec ich obvodov,

h./ upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a
iniciatívne
prispievajú k ich odstráneniu.

2./ Orgány mesta, mestské podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie a
zariadenia sú povinné zaoberať sa požiadavkami, stanoviskami a pripomienkami
výborov a oboznamo-
vať ich so spôsobom vybavovania, a to neodkladne najneskôr v lehote 30 dní.

Čl.4
Vzťahy výboru k orgánom mesta a mestského zastupiteľstva

1./ Činnosť výborov organizuje prednosta mestského úradu.

2./ Prednosta mestského úradu zvoláva porady predsedov výborov na riešenie
konkrétnych úloh rozvoja mesta, resp. mestskej časti podľa potreby, najmenej
raz za pol roka.

3./ Právo ukladať výborom konkrétne úlohy má len mestské zastupiteľstvo.

4./ Ak mestské zastupiteľstvo prerokúva otázky, ktoré sa dotýkajú záujmov
mestskej časti, príjme príslušné uznesenie až po predchádzajúcom prerokovaní
stanoviska výboru dotknutej mestskej časti. O zaujatie stanoviska výboru
požiada primátor mesta alebo prednosta mestského úradu predsedu výboru
dotknutej mestskej časti. Ak predseda výboru neoznámi do 7 dní odo dňa
požiadania stanovisko výboru, má sa za to, že výbor nemá pripomienky.

5./ Výbory spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva najmä pri
zabezpečov aní úloh v mestskej časti a pri riešení otázok, ktoré komisie
prerokovávajú a týkajú sa obvodov výborov.

6./ Výbory spolupracujú s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a
ochrany životného prostredia.

7./ Mestský úrad zverejňuje nariadenia mesta a uznesenia mestského
zastupiteľstva v mestskej časti spôsobom v mieste obvyklým. Predsedovi výboru
mestskej časti zasiela materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva a
uznesenia mestského zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku MsZ.

Čl. 5
Účinnosť
Tieto Zásady činnosti Výborov mestských častí mesta Galanta schválilo Mestské
zastupiteľstvo Galanta, uznesením č.23/Z-2007,dňa 15.2.2007 a nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia.


Peter Paška
primátor mesta

Prílohy

Zápisnica_16092021

Zápisnica _16092021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,56 kB

Zápisnica_19102022

Zápisnica_19102022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,56 kB

Zápisnica_16012023

Zápisnica_16012023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,44 kB
Dátum vloženia: 8. 2. 2011 15:35
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 5. 2023 10:41
Autor: Zuzana Morovičová

Môže vás zaujímať viac