Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Pozvánka na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante - 28.02.2023

Pozvánka na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Galante - 28.02.2023

P o z v á n k a 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

28. februára  2023 o 14,00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu Galanta, Mierové námestie 940/1.                    

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie                                                                                                                                   
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Interpelácie poslancov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh na I. úpravu rozpočtu TsMG Galanta na rok 2023
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. ../2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Galanta                                        č. 23/2021 o dotáciách
 7. Návrh na prerozdelenie dotácií v oblasti kultúry na rok 2023
 8. Návrh na prerozdelenie dotácií v oblasti športu na rok 2023
 9. Návrh na udelenie ocenení mesta Galanta za rok 2022
 10. Návrh na udelenie ocenenia „Športovec roka mesta Galanta“ za rok 2022
 11. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Galante
 12. Návrh na zriadenie Komisie pre kontrolu transparentnosti pri MsZ v Galante a voľba jej členov pre volebné obdobie r. 2022 – 2026
 13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra
 14. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 15. Správa o vybavovaní petícií a sťažností fyzických a právnických osôb podaných     na mesto Galanta v roku 2022
 16. Záver

Stretnutie s občanmi sa uskutoční dňa 27.02.2022 o 17,00hod.

 

                                                                                             Mgr. Peter Kolek v.r.
                                                                                                 primátor mesta

Materiály na stiahnutie tu:

Dátum vloženia: 21. 2. 2023 17:06
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2023 14:16
Autor: Peter Eliáš

Môže vás zaujímať viac