Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k analýzam plnenia rozpočtu mesta
 • k návrhom na prijatie úveru alebo pôžičky, emisie komunálnych dlhopisov
 • k návrhom na určenie výšky miestnych poplatkov a miestnej dane
 • k zriaďovaniu, zrušovaniu rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, zakladaniu a zrušovaniu obchodných spoločností, schvaľovaniu majetkovej účasti mesta v právnickej osobe
 • k posudzovaniu žiadostí, návrhov na prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 • k návrhom na odkúpenie nehnuteľností mestom
 • k zriadeniu záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
 • k predaju pohľadávok mesta a mestských organizácií v rozsahu pôsobnosti mestského zastupiteľstva (MsZ)
 • k predaju hnuteľných vecí v rozsahu pôsobnosti MsZ
 • k žiadosti a návrhom na poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
 • k návrhom cenníkov za poskytovanie služieb príspevkovými organizáciami mesta
 • predkladá návrh MsZ na určenie platu a výšky odmeny primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta
 • k návrhu na schválenie poriadku odmeňovania poslancov MsZ
 • k návrhom zmien územia mesta
 • k návrhom zmlúv o združení a okolitými obcami, právnickými osobami
 • k návrhom organizácie mestského úradu (organizačná štruktúra, systemizácia počtu pracovných miest)
 • k návrhom Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Galanta
 • k návrhom všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, daní, poplatkov, cenníkov za služby