Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k zmenám a doplnkom v náplni činnosti Technických služieb mesta Galanta (TsMG)
 • k žiadostiam a návrhom na využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré sú určené na obchod a služby, resp. majú sa na tento účel využívať
 • k žiadostiam a návrhom na zástavbu pozemkov, ktoré sú podľa územného plánu mesta určené na občiansku vybavenosť (obchod, služby)
 • k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • ku koncepcii rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu
 • k zabezpečovaniu verejnoprospešných služieb pre obyvateľstvo TsMG v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, správy mestských cintorínov
 • ku kontrole dodržiavania zákona a ochrany spotrebiteľa, VZN o čase predaja v obchodoch, prevádzkárňach služieb
 • k správe trhovísk, trhových miest a podmienkach predaja na trhoch a trhových miestach
 • k návrhom na zriadenie trhových miest
 • k návrhom na zmeny územnoplánovacej dokumentácie mesta
 • k návrhom VZN mesta týkajúcich sa obchodu, služieb, CR a RR