Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, ich zmien a doplnkov, najmä z hľadiska ich súladu s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • k návrhu Štatútu mesta
 • k návrhu zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Galanta
 • k návrhom zmlúv o združení mesta s inými obcami alebo právnickými osobami
 • k návrhom spoločenských zmlúv obchodných spoločností s účasťou mesta
 • k zmene územia mesta
 • k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva vrátene jeho zmien a doplnkov
 • k pozastaveniu výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom mesta, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
 • k návrhu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora mesta z dôvodu hrubého alebo opakovaného zanedbávania povinností, porušovania Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov

Osoby

JUDr. Peter Zelinka

  JUDr. Peter Zelinka
Predseda komisie legislatívno právnej

JUDr. Miloslav Tóth

Člen komisie

Mgr. Ivan Szolga

Člen komisie