Navigácia

Obsah

Poskytovanie informácií

Správy

Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky vyberané mestom Galanta podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
Sprístupnenie informácií mestom Galanta 1

Sprístupnenie informácií mestom Galanta

Mesto Galanta v súlade s § 5 ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie.
celý text

ostatné | 1. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
Predpisy, na základe ktorých Mesto Galanta koná 1

Predpisy, na základe ktorých Mesto Galanta koná

Predpisy, na základe ktorých Mesto Galanta koná aktualizované k 09.12.2011 celý text

ostatné | 9. 12. 2011 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku 1

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Miesto: Mestský úrad, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
Lehota: 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie
Spôsob: písomne celý text

ostatné | 8. 2. 2003 | Autor: Mgr. Miroslav Psota
Vybavovanie žiadostí a iných podaní 1

Vybavovanie žiadostí a iných podaní

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržať pri vybavovaní žiadostí a iných podaní. celý text

ostatné | 8. 2. 2003 | Autor: Mgr. Miroslav Psota