Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor odpadov mesta Galanta

Zberný dvor - fotografia vstupnej brány

Mnohokrát sa stane, že v domácnosti vznikne odpad, ktorý nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad a ani do nádob na separovaný zber odpadu. Obyvatelia nášho mesta sa často rozhodnú zbaviť sa tohto odpadu jeho uložením na stanovištia zberných nádob, alebo ho vyhodia voľne do prírody. Takýto odpad

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb mesta Galanta na ul. Kpt. Nálepku č. 1494 – vstup je však  od smeru príjazdu k predajni LIDL. Zberný dvor je určený pre uloženie  vyhradených prúdov odpadov  od obyvateľov mesta Galanta uvedených v prílohe. Preberanie sa uskutočňuje podľa VZN mesta Galanta č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Galanta v znení neskorších zmien a doplnkov.

V prevádzke zberného dvora môžu obyvatelia mesta v prevádzkovom čas odovzdať nasledovné druhy odpadov:

 1. elektroodpad z domácností,
 2. odpady z obalov a neobalových výrobkov (plasty, sklo, papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály
 3. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
 4. jedlé olej a tuky z domácností,
 5. biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (tráva, lístie konáre) – maximálne v množstve     do 1m3,
 6. nebezpečné odpady,
 7. objemný odpad – maximálne v množstve do 1m3,
 8. drobný stavebný odpad.

Odpady v bode 1 až 7 sú obyvateľmi mesta odovzdávané bezplatne ( s výnimkou bodu 5 a bodu 7 nad stanovené množstvo sa spoplatňuje v zmysle cenníka ) po predložení dokladu totožnosti. Odpady v bode 8 sú od obyvateľov mesta Galanta odobrané v zmysle sadzby určenej mestom Galanta formou miestneho poplatku.

Uvedené odpady  môžu odovzdať  na zbernom dvore aj právnické osoby resp. fyzické osoby -  podnikatelia, alebo obyvatelia s trvalým pobytom mimo územia mesta Galanta  a to za poplatok určený zberovou spoločnosťou – Technickými službami mesta Galanta po predložení dokladu totožnosti.

 

Podmienky likvidácie drobného  stavebného  odpadu na zbernom dvore:

Sadzba poplatku  za uloženie  drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na zbernom dvore  pre obyvateľov mesta s trvalým a prechodným pobytom v zmysle schváleného VZN mesta o podmienkach určovania  a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady má hodnotu 0,060 Eur/kg.  V poplatku  sú zahrnuté  manipulačné a logistické náklady TsMG spojené  s týmto  druhom odpadu   a jeho následným  uložením na skládke a úhradou poplatku za uloženie.

 

Čo spadá do kategórie „Drobný stavebný odpad“

Mesto Galanta má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie sú najmä:
 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Obyvatelia mesta Galanta  s trvalým, prípadne prechodným pobytom majú možnosť odovzdať drobný stavebný odpad v prevádzke Zberného dvora mesta Galanta v prevádzkovom čase po predložení dokladu totožnosti. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a poplatníkovi bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok, ktorý zaplatí v hotovosti priamo v pokladni Zberného dvora mesta Galanta. Drobný stavebný odpad môžu priniesť na zberný dvor aj fyzické osoby, ktoré sa preukážu vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na území mesta, ale nemajú trvalý pobyt v Galante a mestských častiach, tam je poplatok v zmysle cenníka TsMG, ktorý je zverejnený na www.tsmg.sk. Ďalšou kategóriou sú živnostníci, právnické osoby a   fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt Galante a mestských častiach a zároveň nevlastnia nehnuteľnosť. Opäť je tu stanovený poplatok  v zmysle cenníka TsMG.

 

Otváracie hodiny zberného dvora v roku 2021:

Zberný dvor je otvorený nasledovne:

utorok,štvrtok,piatok od 13.00 - 18.00 hod.

streda - od 10.00 - 18.00 hod.

sobota od 8.00-13.00 hod. (v  mesiacoch január, február, marec, november, december)

sobota od 8.00-16.00 hod. (v  mesiacoch apríl - október)

Pred plánovanou cestou na zberný dvor odporúčame občanom preveriť  si aktuálne otváracie hodiny zberného dvora na stránke www.tsmg.sk v sekcii „Aktuality" vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii.

Počas štátnych sviatkov je zberný dvor zatvorený.

Prílohy

Zoznam odpadov

zoznam_odpadov_ktore_je_mozne_odovzdat_na_zbernom_dvore.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,08 kB

Cenník

cennik_zberny_dvor_1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Dátum vloženia: 9. 1. 2017 6:55
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 20:59
Autor: Mgr. Daniela Amrichová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac