Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Ako vybaviť sobášne doklady

sobáš

Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) vypisuje matričný úrad. Podáva sa na príslušnom matričnom úrade, v prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Originály dokladov na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci osobne, na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR

K vybaveniu je potrebné preložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • úmrtný list nebohého manžela (manželky) v prípade, ak je snúbenec vdovec(vdova) v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad – potvrdenie o pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

2. Uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom

K vybaveniu je potrebné doložiť:


1) štátny občan SR:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • úmrtný list nebohého manžela – manželky v prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad – potvrdenie o pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu
 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

2) cudzinec:

 • platný cestovný pas
 • rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva – s príslušnými legalizačnými doložkami
 • úmrtný list nebohého manžela (manželky) v prípade, ak je snúbenec vdovec (vdova) s príslušnými legalizačnými doložkami
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva – s príslušnými legalizačnými doložkami
 • doklad o pobyte a osobnom stave – s príslušnými legalizačnými doložkami
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

Žiadosť na uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom musí byť podaná na matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva – lehota daná zákonom.

 • všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka
 • v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk si musia snúbenci zabezpečiť k obradu na matričnom úrade súdneho tlmočníka.

3. Uzavretie manželstva na inom matričnom úrade-tzv. delegácia sobáša

K vybaveniu je potrebné doložiť:

 • doklady uvedené v bode a), b)
 • žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov
 • povolenie príslušného matričného úradu podľa miesta trvalého pobyt

 

Podrobnejšie informácie Vám poskytne pracovníčka matriky - Bc. Renáta Szabová, telefonický kontakt +421/31/788 43 37, kancelária č.47 , 1.poschodie Mestského úradu.

Dátum vloženia: 25. 7. 2012 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 3. 2017 3:53
Autor: Zuzana Morovičová

Môže vás zaujímať viac