Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k návrhom koncepcií rozvoja škôl a školských zariadení
 • k výchovno-vzdelávaciemu procesu na školách
 • k materiálno-technického vybaveniu škôl
 • k návrhu na vytvorenie obvodov základných škôl
 • k žiadostiam a návrhom na zriadenie, zrušenie a zlúčenie škôl, školských a predškolských zariadení
 • k návrhom na delegovanie zástupcov do školských rád v základných školách, školských zariadeniach a v územných školských radách; návrhu mestskej školskej rady
 • k posúdeniu žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov súkromným školám. súkromným predškolským zariadeniam
 • k návrhom na určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov
 • k činnosti Centra voľného času v Galante
 • k návrhom na ocenenie zamestnancov školstva cenou primátora mesta alebo cenou mesta
 • k návrhom VZN týkajúcich sa oblasti školstva