Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým :

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k záverom a realizácii vlastnej investičnej činnosti
 • k návrhom na zriadenie priemyselných parkov
 • k budovaniu technickej infraštruktúry a dopravných stavieb
 • k zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou a zneškodňovania odpadových vôd
 • k návrhu programu odpadového hospodárstva
 • k návrhu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
 • k programu rozvoja bývania
 • k návrhom koncepcií tvorby a ochrany životného prostredia
 • k zámerom investičnej činnosti v meste na pozemkoch vo vlastníctve mesta
 • k zástavbe centrálnej mestskej zóny
 • k územnému plánovaniu a zmenám územnoplánovacej dokumentácie mesta
 • k nehnuteľným kultúrnym pamiatkam
 • k návrhom VZN mesta v oblasti životného prostredia

Osoby

Ing. Zoltán Kővágó

  Ing. Zoltán Kővágó
Predseda komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Zsolt Takáč

  Zsolt Takáč
Člen komisie

Ing. Alexander Elek

Člen komisie