Navigáció

Tartalom

A városi képviselő-testület hatásköre

Typ: egyéb
A városi képviselő-testület a város képviselőiből álló 19 tagú képviseleti testület, akiket a város lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg. A városi képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselő-testület tagjainak fogadalomtételével jár le.

A városi képviselő-testület a város képviselőiből álló 19 tagú képviseleti testület, akiket a város lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg. A városi képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselő-testület tagjainak fogadalomtételével jár le.

A városi képviselő-testület szükség szerint, de minimum háromhavonként ülésezik. Ha a képviselő-testület ülésének összehívását a képviselő-testületi tagok legalább harmada kéri, akkor a polgármester úgy hívja össze a képviselő-testületi ülést, hogy arra az ülést kezdeményező kérelem kézbesítésétől számított 15 napon belül kerüljön sor.

A képviselő-testületi ülések alapvetően nyilvánosak, csakis kivételes esetekben lehet róluk kizárni a nyilvánosságot.

A képviselő-testület mindig testületileg tárgyal. Akkor tárgyalóképes és határozatképes, ha az összes képviselő-testületi tag több mint fele jelen van. A képviselő-testület határozathozatalához a jelenlévő képviselőtestületi tagok többségének jóváhagyása szükséges; rendelet elfogadásához a jelenlévő képviselő-testületi tagok legalább háromötödének jóváhagyása szükséges.

A helyi képviselő-testület dönt a város életét érintő alapvető kérdésekről, s a következők tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe:

a)      a város vagyonával és a város által használt állami vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb intézkedések jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése,

b)      a város költségvetésének és a költségvetés módosításának jóváhagyása, a költségvetés teljesítésének ellenőrzése és a város zárszámadásának elfogadása, az önkormányzati kötvénykibocsátás jóváhagyása, a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés, az állami (központi) költségvetésből nyújtott visszatérítendő pénzügyi támogatásért vállalt kezesség átvállalása; a helyi képviselő-testület által meghatározott terjedelemben a polgármester költségvetési módosításokat eszközölhet,

c)      a város vagy a városrész területfejlesztési tervének jóváhagyása, valamint a város életének egyes területeire vonatkozó fejlesztési koncepció jóváhagyása,

d)     a helyi adók bevezetéséről vagy megszüntetéséről való döntés, valamint a helyi illeték kivetése,

e)      a helyi adó és a helyi illeték, valamint az állami juttatások tartalmi kellékeinek meghatározása, hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés,

f)       a város életének és fejlesztésének legfontosabb kérdéseiről tartandó helyi referendum kihirdetése és a városi lakossággyűlés összehívása,

g)      rendeletekről való határozathozatal,

h)      nemzetközi együttműködésről szóló megállapodások, illetve a városnak nemzetközi szervezetekben való tagságának jóváhagyása,

i)        a polgármester fizetésének külön jogszabály szerinti megállapítása és a polgármesteri tisztség terjedelmének az egész megbízatási időszakra vonatkozó meghatározása legkésőbb a választás előtt 90 nappal; a polgármesteri tisztség terjedelmének módosítása a megbízatási időszak alatt a polgármester javaslatára,

j)        a városi főellenőr megválasztása és visszahívása, a főellenőri tisztség terjedelmének, valamint a főellenőr fizetésének meghatározása, a főellenőri jutalom jóváhagyása,

k)      a város alapszabályzatának, a városi képviselő-testület tárgyalási rendjének és a képviselő-testületi tagok javadalmazási alapelveinek jóváhagyása,

l)        a város költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése, valamint a polgármester javaslatára ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és leváltása, a város képviselőinek gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való kinevezése, a város jogi személyeken belüli anyagi érdekeltségeinek jóváhagyása,

m)    a város eszközei és tevékenységei összevonásának jóváhagyása, a város egyesületekben való részvételének jóváhagyása, közös regionális ill. érdekalapok létrehozása,

n)      a város önkormányzati tevékenységéhez szükséges szervek megalapítása és megszüntetése, illetve ezek munkakörének meghatározása,

o)      a város tiszteletbeli polgára címének, városi kitüntetések és díjak adományozása,

p)      a város címerének, zászlajának, pecsétjének, esetlegesen himnuszának jóváhagyása.

 

A képviselő-testületi tag kötelessége:

 

 • fogadalmat tenni az első képviselő-testületi ülésen, melyen részt vesz
 • részt venni a képviselő-testületi üléseken, valamint azon szervek ülésein, melyeknek a tagja
 • betartani a képviselő-testület tárgyalási szabályzatát
 • a város és lakosainak érdekvédelme
 • igény szerint tájékoztatni a választópolgárt saját maga és a képviselő-testület tevékenységéről

 

A képviselő-testületi tag jogosult:

 

 • javaslatokat beterjeszteni a képviselő-testületnek, illetve a többi szervnek
 • interpellálni a polgármestert munkájával kapcsolatban
 • a város által létrehozott jogi személyek vezetőitől tevékenységükkel kapcsolatban felvilágosítást kérni
 • a város területén vállalkozói tevékenységet folytató magán- és jogi személyektől tevékenységük következményeivel kapcsolatos tájékoztatást kérni
 • részt venni a város szervei által végrehajtott ellenőrzéseken, panaszok s kérvények ügyintézésében
 • magyarázatot igényelni az állami szervektől a képviselői tisztséget érintő kérdésekben.

 

A képviselő-testületi tagság összeegyeztethetetlen a következő tisztségekkel:

 

a)      polgármester,

b)      a megválasztás helye szerinti város alkalmazottja

c)      a megválasztás helye szerinti város által létrehozott költségvetési vagy dotációs szervezet képviseleti szerve,

d)     egyéb, külön jogszabály szerinti tisztség


Készítve: 29. 6. 2017
Legutóbbi frissítés: 29. 6. 2017 11:13
Szerző: