Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zaujíma odborné stanoviská predovšetkým:

 • k návrhu rozpočtu mesta a organizácií zriadených mestom ich zmien a záverečného účtu mesta
 • k návrhom na zmeny v náplni činnosti Mestského kultúrneho strediska v Galante (MsKS)
 • k činnosti MsKS a koncepcií rozvoja organizácie
 • ku koncepcii rozvoja kultúry, využitia voľného času, práci s mládežou v meste
 • k plánom kultúrnych podujatí
 • k organizačno-technickému zabezpečeniu mestských kultúrno-spoločenských podujatí
 • k posudzovaniu projektov občianskych združení a iných právnických a fyzických osôb v oblasti kultúry, ktorými žiadajú finančnú podporu z rozpočtu mesta
 • k poskytnutiu dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí
 • k návrhom na zriadenie kultúrnych inštitúcií (divadlo, galéria, knižnica, múzeum) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • k návrhom na zápis do kroniky mesta
 • k návrhom na ocenenie jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v oblasti kultúry
 • k vzťahom s družobnými mestami, nadväzovania kontaktov s obcami na Slovenskú a iných štátoch
 • k príprave zmlúv o spolupráci na medzimestskej úrovni
 • k príprave a organizačno - technickému zabezpečeniu pohybu delegácií družobných miest v meste
 • k návrhu VZN mesta v oblasti kultúry

Osoby

PhDr. Marta Vajdová, MBA.

  PhDr. Marta Vajdová, MBA.
Predseda komisie kultúry a medzimestských vzťahov

Zsolt Takáč

  Zsolt Takáč
Člen komisie

Peter Tomič

  Peter Tomič
Člen komisie

Mgr. Ján Kolek

Člen komisie

Jaroslava Kováčová

Člen komisie